ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปารินดา สุขสบาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม
2 การลดการสะสมสารหนูในผักสวนครัวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารหนูโดยใช้ไบโอชาร์ร่วมกับดินขาว
ปี พ.ศ. 2559
3 การบำบัดไตรเมทิลเอมีน (กลิ่นคาวปลา) ที่ปนเปื้อนในอากาศด้วยต้นลิ้นมังกรและวัสดุชีวภาพที่ทำจากใบต้นลิ้นมังกร
ปี พ.ศ. 2558
4 การประยุกต์ใช้พืชในการบำบัดโทลูอีนและเอทิลเบนซินในอาคาร
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
6 การประยุกต์ใช้พืชในการบำบัดโทลูอีนและเอทิลเบนซินในอาคาร
ปี พ.ศ. 2556
7 การปรับตัวด้านมิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากปัญหาน้ำท่วม บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
8 การลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าวโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเป็นตัวดูดซับ
ปี พ.ศ. 2555
9 การกําจัดสีในอุตสาหกรรมผลิตกลูโคสไซรัปด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดที่ผลิตจากเถ้าหนักชานอ้อย
10 การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี
11 การลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าวโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเป็นตัวดูดซับ
ปี พ.ศ. 2554
12 การกำจัดสีในอุตสาหกรรมผลิตกลูโคสไซรัปด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดที่ผลิตจากเถ้าหนักชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
13 การประยุกต์ใช้ถ่านแกลบเพื่อการกำจัดสีในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าว
14 การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี
15 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
16 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดสี ในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
17 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ : กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
18 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อยเพื่อการกำจัดสีในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
19 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร