ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริชาต สถาปิตานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ 5
2 ญาดา วิทยาพันธ์ประชา 5
3 ปภัส มาคำจันทร์ 5
4 ปิติ วัฒนาธร 4
5 รุ่งนภา พิตรปรีชา 3
6 ณัฐวิภา สินสุวรรณ 3
7 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
8 กิตติ กันภัย 2
9 สุธิดา อภิโชคเจริญชัย 2
10 กิติยา ปรัตถจริยา 2
11 มนต์ ขอเจริญ 2
12 นัดดาว ชัยรัต 2
13 พิสชา สมบูรณ์สิน 2
14 รัชนิกร สำราญรัตน์ 2
15 เนตรธิรางค์ คะอูป 2
16 พัชรา เอี่ยมกิจการ 2
17 พลากร จิรวิวัฒน์เสรี 2
18 อิศเรศ คำแหง 2
19 วันวิสาข์ สหัสสานนท์ 2
20 ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ 2
21 พรดี สะสมบัติ 1
22 ยุพดี บูรณ์ชวาล 1
23 กวินดา วัชรสิงห์ 1
24 องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 อรุณีวรรณ นาศรี 1
27 จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์, 2507- 1
28 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
29 สมชัย จันลองจับจิต 1
30 วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ 1
31 ปานตา ดารามิตร 1
32 ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ 1
33 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
34 เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 1
35 นทีทิพย์ ธชาลุภัต 1
36 สมฤทัย เสือปาน 1
37 เวทินี สตะเวทิน 1
38 รุ่งนภา มุกดาอนันต์ 1
39 รัชณิดา ชำนาญมนต์ 1
40 พิชญา รัตนพล 1
41 ชลลดา ปัณณราช 1
42 พรรณสิริ จิตรรัตน์ 1
43 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
44 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
45 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
46 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
47 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
48 พัชนี เชยจรรยา 1
49 ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ 1
50 นัชนันท์ มุขแจ้ง 1
51 สิริพร มีนะนันทน์ 1
52 บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ 1
53 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
54 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
55 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
56 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
57 พนม คลี่ฉายา 1
58 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
59 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
60 ฆโนทัย บุญฟัก 1
61 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
62 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 1
63 Parichart Sathapitanon 1
64 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
65 ศริยา จตุรพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 1
4 2554 2
5 2553 19
6 2552 21
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 3
13 2545 4
14 2544 4
15 2542 1
16 2540 2
17 2539 4
18 2534 2
19 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
3 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
4 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
5 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
6 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้หลักการตลาดเพื่อสังคมในการสื่อสารเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
9 การประเมินสถานการณ์อย่างเร็ว (Rapid Appraisal) โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์
10 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ
11 การจัดการชุมชนสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
12 การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
13 การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
14 การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
15 กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
16 แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ "โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่"
17 กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
18 กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
19 กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
20 การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
21 แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
22 กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
23 กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
24 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ
25 การติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อใหม่
26 การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
27 การจัดการชุมนุมสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ปี พ.ศ. 2552
28 การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด
29 การใช้เพลงปลุกใจในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยสำนึกรักชาติของกองทัพบก พ.ศ. 2475-2550
30 ผลของละครเพื่อสังคมไทยในการพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
31 ความเป็นนานาชาติในนิตยสารตกแต่งบ้านต่างประเทศฉบับภาษาไทย
32 การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่
33 การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในเยาวชน : กรณีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า
34 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา
35 รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
36 การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
37 กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถาน
38 การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
39 การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
40 การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
41 การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด
42 กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถาน
43 การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
44 การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
45 ผลของละครเพื่อสังคมไทยในการพัฒนาศิลธรรมเยาวชน
46 โครงการเว็บไซต์สื่อทางเลือกเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์
47 การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในเยาวชน : กรณีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า
48 การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่
ปี พ.ศ. 2551
49 การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
50 การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
51 การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
52 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
53 การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
54 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2549
55 รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
56 การรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาพฤติกรรมอันสืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
57 กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2548
58 กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
59 กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาของ "กลุ่มนมแม่"
ปี พ.ศ. 2547
60 การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนศาลายา
61 กระบวนการสื่อสารในการจัดการ "โครงการสะพานบุญ" ของวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
62 กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
63 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
64 ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร
65 ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
66 ความสามารถทางการสื่อสารของผู้นำชุมชน
67 กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
68 การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ของชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
69 รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต
ปี พ.ศ. 2544
70 กลยุทธ์การสื่อสารในการระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ในการทำงาน เพื่อสังคม
71 การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง
72 เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี
73 กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2542
74 การสื่อสารในการจัดการประชาคมบางลำพู
ปี พ.ศ. 2540
75 พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังผลประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของรายการวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน : ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน
76 บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตการณ์ขององค์กรธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2539
77 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์
78 ประสิทธิผลของระบบการประชุมทางไกลในการฝึกอบรม
79 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
80 ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวันในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปี พ.ศ. 2534
81 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
82 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณี หญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี