ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริชาต สถาปิดานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 16
2 ปภัส มาคำจันทร์ 5
3 มาลีวรรณ ศุขวัฒน์ 5
4 ญาดา วิทยาพันธ์ประชา 5
5 ปิติ วัฒนาธร 4
6 รุ่งนภา พิตรปรีชา 3
7 ณัฐวิภา สินสุวรรณ 3
8 วันวิสาข์ สหัสสานนท์ 2
9 พลากร จิรวิวัฒน์เสรี 2
10 ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ 2
11 นัดดาว ชัยรัต 2
12 พิสชา สมบูรณ์สิน 2
13 รัชนิกร สำราญรัตน์ 2
14 เนตรธิรางค์ คะอูป 2
15 พัชรา เอี่ยมกิจการ 2
16 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
17 กิตติ กันภัย 2
18 อิศเรศ คำแหง 2
19 สุธิดา อภิโชคเจริญชัย 2
20 ธนวดี บุญลือ 2
21 มนต์ ขอเจริญ 2
22 กิติยา ปรัตถจริยา 2
23 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 1
24 พัฒนพงส์ จาติเกตุ 1
25 Parichart Sathapitanon 1
26 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
27 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
28 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
29 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
30 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
31 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
32 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
33 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
34 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
35 อภิสรา เกิดชูชื่น, 2521- 1
36 ศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521- 1
37 จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์, 2507- 1
38 ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์, 2508- 1
39 พัชนี เชยจรรยา 1
40 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
41 นทีทิพย์ ธชาลุภัต 1
42 ศริยา จตุรพันธ์ 1
43 พนม คลี่ฉายา 1
44 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
45 ธาตรี ใต้ฟ้ามูล 1
46 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
47 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
48 ฆโนทัย บุญฟัก 1
49 ชลลดา ปัณณราช 1
50 ยุพดี บูรณ์ชวาล 1
51 พรดี สะสมบัติ 1
52 กวินดา วัชรสิงห์ 1
53 อรุณีวรรณ นาศรี 1
54 พรรณสิริ จิตรรัตน์ 1
55 องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 1
56 วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ 1
57 ศุภรัชต์ ปิยวัชรพันธุ์, 2516- 1
58 กุลนรี แนวพนิช, 2523- 1
59 ไม่มีข้อมูล 1
60 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
61 สมชัย จันลองจับจิต 1
62 รุ่งนภา มุกดาอนันต์ 1
63 รัชณิดา ชำนาญมนต์ 1
64 นัชนันท์ มุขแจ้ง 1
65 ปานตา ดารามิตร 1
66 สิริพร มีนะนันทน์ 1
67 บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ 1
68 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
69 เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ 1
70 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
71 พิชญา รัตนพล 1
72 เวทินี สตะเวทิน 1
73 สมฤทัย เสือปาน 1
74 ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ 1
75 ฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 1
4 2554 2
5 2553 18
6 2552 21
7 2551 3
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 4
14 2544 4
15 2542 1
16 2540 2
17 2539 4
18 2534 2
19 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
3 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
4 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
5 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
6 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้หลักการตลาดเพื่อสังคมในการสื่อสารเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
9 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ
10 การจัดการชุมชนสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
11 การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
12 การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
13 การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
14 กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
15 แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ "โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่"
16 กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
17 กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
18 กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
19 การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
20 แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
21 กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน
22 กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
23 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ
24 การติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อใหม่
25 การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
26 การจัดการชุมนุมสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ปี พ.ศ. 2552
27 การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด
28 การใช้เพลงปลุกใจในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยสำนึกรักชาติของกองทัพบก พ.ศ. 2475-2550
29 ผลของละครเพื่อสังคมไทยในการพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
30 ความเป็นนานาชาติในนิตยสารตกแต่งบ้านต่างประเทศฉบับภาษาไทย
31 การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่
32 การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในเยาวชน : กรณีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า
33 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา
34 รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
35 การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
36 กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถาน
37 การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
38 การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
39 การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
40 การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด
41 กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถาน
42 การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
43 การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
44 ผลของละครเพื่อสังคมไทยในการพัฒนาศิลธรรมเยาวชน
45 โครงการเว็บไซต์สื่อทางเลือกเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์
46 การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในเยาวชน : กรณีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า
47 การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่
ปี พ.ศ. 2551
48 การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
49 การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
50 การสื่อสารและการยอมรับแนวคิดการรณรงค์ฟรีฮักของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
51 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
52 การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
53 เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2549
54 รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
55 กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2548
56 กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
57 กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาของ "กลุ่มนมแม่"
ปี พ.ศ. 2547
58 การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนศาลายา
59 กระบวนการสื่อสารในการจัดการ "โครงการสะพานบุญ" ของวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
60 กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
61 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
62 ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
63 ความสามารถทางการสื่อสารของผู้นำชุมชน
64 กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
65 การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ของชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
66 รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤต
ปี พ.ศ. 2544
67 กลยุทธ์การสื่อสารในการระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ในการทำงาน เพื่อสังคม
68 การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง
69 เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี
70 กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2542
71 การสื่อสารในการจัดการประชาคมบางลำพู
ปี พ.ศ. 2540
72 พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังผลประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของรายการวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน : ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน
73 บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตการณ์ขององค์กรธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2539
74 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์
75 ประสิทธิผลของระบบการประชุมทางไกลในการฝึกอบรม
76 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
77 ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวันในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปี พ.ศ. 2534
78 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
79 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงโสเภณี : ศึกษาเฉพาะกรณี หญิงโสเภณีที่เข้ารับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี