ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย; กรณีผู้บริโภคศึกษาชาวไทย มาเลย์ และอาหรับ
2 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารที่ร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย
3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจโรงแรมในการนำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดปัตตานี
4 ศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของธนาคารอิสลาแห่งประเทศไทย; กรณีศึกษาเปรียบเทียบลูกค้าของธนาคารอิสลามกับลูกค้าธนาคารพาณิชย์ไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้