ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาพจน์ เจริญอภิบาล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 4
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการกัดกร่อนโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสของฟิล์มอลูมิน่าที่ผลิตด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอร์ริ่ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติการตรวจจับก๊าซของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยผงโลหะอนุภาคนาโน
3 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ III
5 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโกปีของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์ II
6 การสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้างของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์สำหรับใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์ II
ปี พ.ศ. 2554
7 ต้นกำเนิด ผลกระทบทางไตรโบโลยี และแนวทางการลดจำนวนตำหนิรอยหยดน้ำในฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
8 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ II
9 ต้นกำเนิด ผลกระทบทางไตรโบโลยี และแนวทางการลดจำนวนของตำหนิรอยหยดน้ำในฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโกปีของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์
11 การสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้างของลวดนาโนทังสเตนออกไซด์สำหรับใช้ในก๊าซเซ็นเซอร์
12 ต้นกำเนิด ผลกระทบทางไตรโบโลยี และแนวทางการลดจำนวนของตำหนิรอยหยดน้ำในฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร
13 การผลิตลวดนาโนและเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อใช้ในการวัดความเข้มข้นของก๊าซ