ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาน กิมปี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชัญญา รัตนอุบล 10
2 อุ่นตา นพคุณ 6
3 วิศนี ศิลตระกูล 4
4 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 4
5 รัตนา พุ่มไพศาล 3
6 เสรี ชัดแช้ม 2
7 ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ 2
8 ระวี สัจจโสภณ 2
9 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
10 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
12 คมศร วงษ์รักษา 2
13 พรทิพย์ กล้ารบ 2
14 องอาจ วีรภัทรสกุล 2
15 สมชาย ฐิติรัตนอิศว์ 2
16 อนงค์ เชื้อนนท์ 2
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
18 ปาน กิมปี 1
19 รัตนา พุ่มไพศาล 1
20 นันฐิณี ศรีธัญญา 1
21 อังคณา วสุวรวงศ์ 1
22 ดารณี ครุฑดำ 1
23 ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ 1
24 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 1
25 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
26 ณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี 1
27 กุลธิดา รัตนโกศล 1
28 ชนันภรณ์ อารีกุล 1
29 จินตนา อินทร์พรหม 1
30 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
31 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 1
32 กนกวรรณ รุกขชาติ 1
33 ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ 1
34 พจนา เอื้องไพบูลย์ 1
35 นิคม ทาแดง 1
36 วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ 1
37 รัตติกร ผรณสุวรรณ 1
38 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
39 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 1
40 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
41 เกล็ดแก้ว ร่วงลือ 1
42 เบ็ญจพร ใช้เทียมศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2552 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2541 1
12 2540 2
13 2539 1
14 2537 1
15 2536 1
16 2534 1
17 2533 1
18 2529 1
19 2528 1
20 2526 1
21 2521 1
22 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
2 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความโปร่งใสด้านการคลังสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงาน ของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
13 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
15 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
16 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระหว่างแรงงานเด็กภาคเกษตรกรรม ที่อพยพกับไม่ได้อพยพในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2537
17 ผลกระทบของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนด้วยตนเองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
18 ผลของโครงการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2534
19 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ส่วนกลางในโรงเรียนผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ปี พ.ศ. 2533
20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
21 ความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2528
22 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2526
23 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของผู้สอนการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
24 การติดตามผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จากโรงเรียนราษฎร์