ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาน กิมปี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชัญญา รัตนอุบล 10
2 อุ่นตา นพคุณ 6
3 วิศนี ศิลตระกูล 4
4 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 4
5 รัตนา พุ่มไพศาล 3
6 เสรี ชัดแช้ม 2
7 ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ 2
8 ระวี สัจจโสภณ 2
9 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
10 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
12 คมศร วงษ์รักษา 2
13 พรทิพย์ กล้ารบ 2
14 องอาจ วีรภัทรสกุล 2
15 สมชาย ฐิติรัตนอิศว์ 2
16 อนงค์ เชื้อนนท์ 2
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
18 นิคม ทาแดง 1
19 ณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี 1
20 กุลธิดา รัตนโกศล 1
21 พจนา เอื้องไพบูลย์ 1
22 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 1
23 ชนันภรณ์ อารีกุล 1
24 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 1
25 จินตนา อินทร์พรหม 1
26 วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ 1
27 กนกวรรณ รุกขชาติ 1
28 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
29 ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ 1
30 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 1
31 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
32 เบ็ญจพร ใช้เทียมศิลป์ 1
33 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
34 เกล็ดแก้ว ร่วงลือ 1
35 รัตติกร ผรณสุวรรณ 1
36 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
37 ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ 1
38 ปาน กิมปี 1
39 รัตนา พุ่มไพศาล 1
40 นันฐิณี ศรีธัญญา 1
41 ดารณี ครุฑดำ 1
42 อังคณา วสุวรวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 1
14 2542 1
15 2541 1
16 2540 2
17 2539 1
18 2537 2
19 2536 1
20 2534 1
21 2533 1
22 2529 1
23 2528 1
24 2526 1
25 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนบนฐานทุนทางสังคมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
2 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความโปร่งใสด้านการคลังสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
9 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2546
14 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี
15 การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงาน ของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
17 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ปี พ.ศ. 2544
18 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ปี พ.ศ. 2543
19 การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2542
20 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
ปี พ.ศ. 2541
21 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2540
22 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
23 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
24 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระหว่างแรงงานเด็กภาคเกษตรกรรม ที่อพยพกับไม่ได้อพยพในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2537
25 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
26 ผลกระทบของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนด้วยตนเองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
27 ผลของโครงการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2534
28 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ส่วนกลางในโรงเรียนผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ปี พ.ศ. 2533
29 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน ของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
30 ความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2528
31 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2526
32 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของผู้สอนการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
33 การติดตามผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จากโรงเรียนราษฎร์