ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
2 ถวิล ชนะบุญ 1
3 รักฤดี สารธิมา 1
4 ศรัณยู คำเมือง 1
5 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
6 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
7 วราวุธ สุธีธร 1
8 เรือน สมณะ 1
9 วัลยา สุทธิขำ 1
10 สุกัญญา ลีทองดี 1
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
12 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
13 รพีพร ช่ำชอง 1
14 ปรีชา ประเทพา 1
15 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
16 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
17 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
18 บรรจบ วันโน 1
19 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
20 อนุชิตา มุ่งงาม 1
21 นงนิตย์ มรกต 1
22 บังอร กองอิ้ม 1
23 สุริทอง ศรีสะอาด 1
24 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 นริศ สินศิริ 1
26 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
27 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
28 นเรศ มีโส 1
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
30 ธวัชชัย ชมศิริ 1
31 ศุภชัย สมัปปิโต 1
32 สุนันท์ สายกระสุน 1
33 ทองใบ บุษกร 1
34 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 สมชาย แก้ววังชัย 1
37 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
38 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
39 วรากร สีโย 1
40 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
41 วรรณา กาญจนมยูร 1
42 ปิยมาศ นานอก 1
43 ชาติไทย แก้วทอง 1
44 เมธิน ผดุงกิจ 1
45 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
46 สงครามชัย ลีทองดี 1
47 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
48 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
49 พลกฤษณ์ จิตร์โต 1
50 พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ 1
51 นันทณัฐ ศรีประเสริฐ 1
52 สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 1
53 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 จุไรรัตน์ คุรุโคตร 1
56 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
57 ชวลิต บุญปก 1
58 ดรุณี บุญชารี 1
59 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
60 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
61 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
62 จันทิมา พลพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2554 5
4 2553 11
5 2552 5
6 2551 3
7 2549 3
8 2545 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกผักคะน้า
2 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากกากปูนขาวและเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์
4 การผลิตถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
6 Adsorption of Chromium (Cr+6) Using Durian Peel
7 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
8 -
9 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและชานอ้อยในการปรับปรุงดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2553
10 Biosorption of Chromium (VI) Using Rice Husk Ash and Modified Rice Husk Ash
11 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
12 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
13 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
14 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
15 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
16 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
17 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลืิอทิ้งทางการเกษตร
18 การผลิตถ่านชีึวภาพจากตาล
19 -
20 ความหลากชนิด ความทน และประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักของแบคทีเรียในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
21 Adsorption of Lead (Pb(II)) by Durian Peel and Modified Durain Peel
22 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
23 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
24 -
25 การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2551
26 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
27 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
28 การดูดซับนิเกิล(II) จากสารละลายบนเถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบดำที่ปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2549
29 Comparison of Methods for Determinating Evaporation Rate on a Cassava Plantation in Tropical Region
30 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
31 -
ปี พ.ศ. 2545
32 การลดปริมาณโครเมียม (VI) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าแกลบดำ
33 การลดปริมาณโครเมียม (VI) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าแกลบดำ