ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปานตา ใช้เทียมวงศ๋
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 2
3 สำลี ทองธิว 2
4 ชาตรี บวรเวสสะ 2
5 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
6 พัชรี วรจรัสรังสี 1
7 อารีย์ มั่นใจตน 1
8 พันศักด์ สนั่นเสียง 1
9 เพ็ญลักษณ์ ไชยรังษี 1
10 ชาลี ทิวาวงษ์ 1
11 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 อรียา ลีระกุล 1
13 พนอ ปานชา 1
14 อัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ 1
15 ไพฑูรย์ คงคาสุริยฉาย 1
16 อรวรรณ ชาญชนบท 1
17 สำลี ทองธิว 1
18 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 มัญชลี อาภัสสร 1
20 ชุมศรี เรซ 1
21 แคธเธอรีน เอ.อิเวพเวอรา 1
22 สมจิต ชิวปรีชา 1
23 วรรณี ศิริโชติ 1
24 น้อมศรี เคท 1
25 ทิศนา แขมมณี 1
26 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
27 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
28 อุมา สุคนธมาน 1
29 แรมสมร อยู่สถาพร 1
30 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
31 วัลนา ศรีน้อย 1
32 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
33 ฉวีวรรณ แสงสว่าง 1
34 เหมวดี กาญจนสกุล 1
35 ปราณี เชื้อชาติ 1
36 เกียรติศักดิ์ บางพระ 1
37 จันตรี คุปตะเวทิน 1
38 โสภิตอนงค์ บุญช่วย 1
39 ทิพพดี อ่องแสงคุณ 1
40 ประไพ เทียนเงิน 1
41 สิทธิศักดิ์ โหมดหิรัญ 1
42 กฤติกา ปานสีทอง 1
43 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 1
44 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
45 พยุง ชำนาญคิด 1
46 พรรณศรี ปทุมสิริ 1
47 นัยวัธน์ เทียมทิพร 1
48 พรรณภา พูลบัว 1
49 ประณีต ธาระวานิช 1
50 ประภัสสร์ รุจิพร 1
51 ประคอง สุทธสาร 1
52 อำไพ สุจริตกุล 1
53 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
54 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
55 นิรมล สวัสดิบุตร 1
56 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
57 กิติยวดี บุญซื่อ 1
58 วารี ถิระจิตร 1
59 จรรยา เรืองมาลัย 1
60 ทัศนีย์ เดชะตุงคะ 1
61 สมศักดิ์ ปริปุรณะ 1
62 ดาณาวดี สมบูรณวณิชย์ 1
63 ช่อทิพย์ ธรรมรักษ์ 1
64 ศรียา นิยมธรรม 1
65 ชิดชนก เศวตเศรนี 1
66 สมศรี พูลสวัสดิ์ 1
67 วิโรจน์ พรมมิเทศ 1
68 พิมพา นาคสุข 1
69 จรีธร แหวนทอง 1
70 ศรินทิพย์ โอเจริญ 1
71 จิรดา จิตโสภักตร์ 1
72 วัฒนา ล่วงลือ 1
73 อำไพ มัฆมาน 1
74 ภาวดี เชื้อยืนยงค์กุล 1
75 เยาวภา คีระสมบูรณ์ 1
76 มัทนา ทองใหญ่ 1
77 เสมอจิต สัจจปิยะนิจกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 2
2 2541 1
3 2540 1
4 2539 3
5 2537 1
6 2536 1
7 2534 8
8 2533 1
9 2532 2
10 2531 2
11 2530 1
12 2529 4
13 2528 1
14 2527 3
15 2526 4
16 2525 1
17 2524 1
18 2523 3
19 2522 2
20 2521 3
21 2519 2
22 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี
2 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2541
3 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวัน
ปี พ.ศ. 2540
4 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2539
5 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สัญญาการเรียน
7 การศึกษาผลของการให้ความช่วยเหลือขององค์การต่างประเทศ แก่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2537
8 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2536
9 ผลของการใช้โปรแกรมการสอนตามแนวคิดของ ราธส์ ฮาร์มินและไซมอนที่มีต่อขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ปี พ.ศ. 2534
10 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
11 การพัฒนาชุดการฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย "แผ่นดินของเรา" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบศูนย์การเรียน
13 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์ที่มีต่อความสามารถของเด็กปัญญาอ่อน ในการร่ายรำเบื้องต้น ตามแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้วีดิทัศน์
16 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาต่อ จังหวัดชลบุรี
17 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก ที่มีต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
18 สภาพการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของครู โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท เขตการศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
19 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้บริหาร เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
20 การจัดโครงการพัฒนาแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2531
21 สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร
22 การยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2530
23 ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน
ปี พ.ศ. 2529
24 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีลักษณะและภูมิหลังตามกัน
25 การนำเสนอโปรแกรมการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอน ของครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
26 ความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่มีต่อลักษณะหนังสือนิทานที่สำนักการศึกษาจัดหาให้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
27 สภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
28 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริประสบการณ์ชีวิต ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
29 ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือ ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และที่สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพต่อการพัฒนางานวิชาการ
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เลือกลำดับการฝึกกิจกรรมเอง และที่ฝึกกิจกรรมตามแผนการสอนในคู่มือครู
31 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเฉพาะกรณีของเขตหน่วยศึกษานิเทศก์ หน่วย 6
ปี พ.ศ. 2526
32 การเปรียบเทียบการรู้ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในเมืองและชานเมือง
33 ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
34 สมรรถภาพของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
35 การเขียนสะกดคำผิดในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ของโรงเรียนทดลองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ปี พ.ศ. 2524
37 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่สาม ที่เรียนโดยการอ่านเป็นคำกับที่เรียนตามหลักสัทศาสตร์
ปี พ.ศ. 2523
38 ความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกสอนต่อโครงการฝึกสอนของวิทยาลัยครูยะลา
39 การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
40 การทดลองสอนภาษาอังกฤษ โดย "วิธีเงียบ" ในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2522
41 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูในภาคตะวันตก
42 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและหก เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
43 การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า
44 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "ส่วนประกอบของพืชและวิธีขยายพันธุ์" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
45 ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษต่อปัญหาการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
46 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีหลักภาษาศาสตร์กับวิธีผสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า โรงเรียนราชวินิต
47 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษระหว่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่เรียนตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล กับที่เรียนตามแบบธรรมดา ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2518
48 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "บุพบท" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย