ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาจรีย์ ทองสนิท
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
2 ผลกระทบของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดินในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2558
3 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
5 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2555
6 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
7 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
8 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
9 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
10 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2554
11 องค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นรวม (TSP) ในเขตเมืองพิษณุโลก
12 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
14 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
15 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
16 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
17 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
18 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
19 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
20 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
21 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
22 ผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน [PAHs] จากประกอบอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
23 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในอากาศในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก
24 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
25 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
26 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน จากการประกอบอาหารประเภททอด
27 ฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนและการประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4
28 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่น PM 10 จากการปิ้งหมู
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
30 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2549
31 การจราจรกับฝุ่นละอองขนาดเล็กบนถนนสายหลักในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร
32 ผลกระทบจากปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในคนใช้ถนนในบริเวณเทศบาลนครพิษณุโลก
33 การศึกษาลักษณะบ้านริมถนนที่ปลอดฝุ่นจากการจราจร
34 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2548
35 การศึกษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่าง พ.ศ.2537-2546
36 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนน ในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
37 สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในอากาศกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
38 การพัฒนาระบบเอสบีบีอาร์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร