ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาจรีย์ ทองสนิท
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
2 ผลกระทบของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดินในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2558
3 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
5 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2555
6 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
7 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
8 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2554
9 องค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นรวม (TSP) ในเขตเมืองพิษณุโลก
10 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
11 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
13 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
14 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
15 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
16 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
17 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
18 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
19 ผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน [PAHs] จากประกอบอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
20 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในอากาศในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก
21 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
22 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
23 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
24 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
25 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน จากการประกอบอาหารประเภททอด
26 ฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนและการประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4
27 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่น PM 10 จากการปิ้งหมู
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
29 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
30 การจราจรกับฝุ่นละอองขนาดเล็กบนถนนสายหลักในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ผลกระทบจากปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในคนใช้ถนนในบริเวณเทศบาลนครพิษณุโลก
32 การศึกษาลักษณะบ้านริมถนนที่ปลอดฝุ่นจากการจราจร
33 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2548
34 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนน ในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
35 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
ปี พ.ศ. 2545
36 สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในอากาศกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
37 การพัฒนาระบบเอสบีบีอาร์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร