ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาจรีย์ ทองสนิท
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
2 ผลกระทบของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดินในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2558
3 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
5 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2555
6 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
7 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
8 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2554
9 องค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นรวม (TSP) ในเขตเมืองพิษณุโลก
10 โครงการผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนัก ในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
11 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย
12 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
13 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนัก ในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
15 โครงการมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
16 โครงการ มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
17 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
18 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
19 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
20 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
21 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
22 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
23 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
24 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
25 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
26 โครงการ มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
27 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
28 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
29 ผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน [PAHs] จากประกอบอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
30 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในอากาศในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก
31 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
32 ผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)จากประกอบอาหาร
33 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
34 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
35 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
36 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน จากการประกอบอาหารประเภททอด
37 ฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนและการประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4
38 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่น PM 10 จากการปิ้งหมู
ปี พ.ศ. 2550
39 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
40 การศึกษาผลกระทบของสารโพลี"ซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
41 การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
42 องค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่น PM10 ในเขตเมืองพิษณุโลก
43 การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
44 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
45 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
46 ผลกระทบจากปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในคนใช้ถนนในบริเวณเทศบาลนครพิษณุโลก
47 การศึกษาลักษณะบ้านริมถนนที่ปลอดฝุ่นจากการจราจร
48 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2548
49 องค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่น PM10 ในเขตเมืองพิษณุโลก
50 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
51 การจราจรกับฝุ่นละอองขนาดเล็กบนถนนสายหลักในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร
52 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนน ในเขตเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
53 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
ปี พ.ศ. 2545
54 สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในอากาศกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
55 การพัฒนาระบบเอสบีบีอาร์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 โครงการมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง