ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา สุริต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
2 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์
4 การพัฒนาบริการพยาบาลที่เอื้ออาทร ต่อผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
6 การพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
8 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
9 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการ และในชุมชน
10 ประสิทธิผลของสื่อการสอนแบบe-learning ต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชา 250253: การพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ(การศึกษานำร่อง)
11 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการและในชุมชน
12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการและในชุมชน
14 ประสิทธิผลของสื่อการสอนแบบ e-learning ต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชา 250253: การพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพตามหลักการป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบจากการใช้เครื่องหายใจ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินการกลืนลำบากของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุดรธานี
17 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน