ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา ศิริธัญญา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรนิภา เลิศศิลป์มงคล 13
2 Pattama Sirithunya 7
3 Theerayut Toojinda 6
4 ธีรยุทธ ตู้จินดา 6
5 จานุลักษณ์ ขนบดี 6
6 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 4
7 Apichart Vanavichit 4
8 Pattama Sirithanya 3
9 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
10 พองาม เดชคำรณ 3
11 Alfonso Cuesta-Marcos 2
12 Phinyarat Kongprakhon 2
13 Chanakarn Vongsaprom 2
14 Patrick M. Hayes 2
15 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
16 ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ 2
17 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
18 สมชาติ หาญวงษา 2
19 ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 2
20 Somvong Tragoonrung 2
21 ภิญญารัตน์ กงประโคน 2
22 มานะ เรืองจุ้ย 2
23 รัชตา ทนวิทูวัตร 2
24 กาญจนา รุจิพจน์ 2
25 สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 2
26 Siangchai Sriprakhon 2
27 ศิริพร มุลาลินท์ 2
28 พิชัย สุรพรไพบูลย์ 2
29 Tanee Sreewongchai 2
30 สุภาพร รัตนาพันธ์ 2
31 ธานี ศรีวงศ์ชัย 2
32 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ 2
33 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
34 โจนา แลนเซเรส 1
35 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
36 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
37 Suchada Mongkolsamrit 1
38 กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 1
39 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
40 Theerayuth Toojinda 1
41 Kittipat Ukoskit 1
42 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
43 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
44 เอ็ดดี้, รูเบน 1
45 Brian Steffenson 1
46 อรุณี สุรินทร์ 1
47 Poonsak Mekwatanakarn 1
48 Surapong Sakarung 1
49 Ruben Eddy 1
50 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
51 ประสาทพร สมิตะมาน 1
52 Nathinee Pa-In 1
53 อภิชาต วรรณวิจิตร 1
54 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
55 Chatchai Kosawang 1
56 Suchada Pimpisithavorn 1
57 เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ 1
58 นงนุช พรหมวีระไชย 1
59 Prasartporn Smitamana 1
60 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
61 Vipa Hongtrakul 1
62 Siriporn Korinsak 1
63 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1
64 Kelley L Richardson 1
65 แสงชัย ศรีประโคน 1
66 อภิชาติ เนินพลับ 1
67 Nitsri Sangduen 1
68 Apichart Noenplab 1
69 Kazuhiro Sato 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2546 1
7 2545 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2531 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley
2 การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน
3 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
4 Identification of SSR markers linked to a bacterial blight resistance gene in rice cultivar Pin Kaset
5 Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL mapping population and near-isolines
ปี พ.ศ. 2551
6 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
7 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2550
8 การสร้างแผนที่และจำแนกตำแหน่งยีน Avirulence ของประชากรเชื้อราโรคไหม้ (Magnaporthe grisea) ที่ตอบสนองต่อยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2549
9 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
10 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า ในเขตจังหวัดตาก นครสวรรค์และสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2546
11 อิทธิพลของสาร [alpha]--factorจากยีสต์ต่อการสร้าง appresorium ของเชื้อราโรคไหม้ The Effects of Yeast [alpha]--factor on appressorium Formation of Rice Blast Collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2545
12 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
13 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
14 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างข้าวและเชื้อสาเหตุโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2542
15 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
16 การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ปี พ.ศ. 2531
17 การศึกษาสมรรถนะการผสมของประชากรข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง