ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา วิตยากร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน II
2 การใช้ถ่านเป็นสารปรับปรุงดินเสื่อมโทรม และการศึกษาหน้าที่และโครงสร้างประชากรราผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
3 การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน
ปี พ.ศ. 2553
4 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น III
ปี พ.ศ. 2552
5 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น II
6 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตร ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน
7 ปัจจัยคุณภาพสารอินทรีย์และการรบกวนดิน ที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนและอินทรียวัตถุในดิน
8 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
9 การเก็บกักคาร์บอนในดินที่มีการใช้ที่ดินต่างรูปแบบในพื้นที่ลูกคลื่น
ปี พ.ศ. 2550
10 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน III
ปี พ.ศ. 2549
11 การฟืนฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน II
ปี พ.ศ. 2548
12 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
13 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการที่เกษตรกรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ