ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา ระตะนะอาพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
2 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของการใช้ความร้อนร่วมกับวัตถุเจือปนอาหารเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea belcheri)
4 สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง
5 สมบัติของน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางและประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคและการยืดอายุการเก็ยรักษาหอยนางรม (Crassostres belcheri)ด้วยกระบวนการฉายรังสี
7 คุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการแช่เยือกแข็งและละลายซ้ำในตู้เย็น
8 คุณภาพของกุ้งแช่แข็งด้วยวิธี cryogenic freezing และ flow freezing ที่ผ่านรอบการแช่เยือกแข็งและละลาย
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
10 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2
ปี พ.ศ. 2551
11 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไส้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงร่วมกับกุ้งกุลาดำ
12 ดัชนีความสด สมบัติการเกิดเจล และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังผ่านการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำของปลาสวายโมง (Pangastus sp.)
ปี พ.ศ. 2546
13 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายอุณหภูมิของระบบอาหารจำลองระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิกในช่วงอุณหภูมิสเตอริไลซ์