ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปัตพงษ์ เกษสมบรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 6
2 Pattapong Kessomboon 6
3 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
5 เดชรัต สุขกำเนิด 4
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
7 อมร เปรมกมล 3
8 สมเดช พินิจสุนทร 2
9 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
10 พิชิต แสนเสนา 2
11 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
13 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
14 ประกอบ ทัพซ้าย 2
15 พรทิพา สมบัติ 2
16 วิชัย เอกพลากร 2
17 กรแก้ว จันทภาษา 2
18 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
19 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
20 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
21 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
22 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
23 หิรัญ แสวงแก้ว 1
24 วีระพงษ์ ลีอุปลัด 1
25 วิเชียร เกิดสุข 1
26 บังอรศรี จินดาวงศ์ 1
27 วีระพงษ์ สีอุปลัด 1
28 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
29 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
30 วิพุธ พูลเจริญ 1
31 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
32 เกษม วัฒนชัย 1
33 Kasem Wattanachai 1
34 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
35 Pataphong Ketsomboon 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 1
6 2549 1
7 2546 2
8 2545 3
9 2544 4
10 2543 1
11 2542 2
12 2540 1
13 2534 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการประเมินผล "แผนงานป้องกันและดูแลโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี สปสช.เขต 7
ปี พ.ศ. 2553
3 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
5 The Heart of Primary Health Care
6 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
7 การศึกษาเชิงพฤติกรรม/การรับรู้และปรับเปลี่ยนสุขนิสัยร่วมกับการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
8 ประเมินผลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายประจำปี พ.ศ.2552 กรมสุขภาพจิต
9 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
10 การสำรวจหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ในเอเซีย
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
12 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
13 การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2545
14 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
15 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
16 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
17 กลไกและกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : รายงานทบทวนความรู้
18 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
19 รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน
20 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
21 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
22 บทบาทผู้ซื้อบริการในระบบบริการสาธารณสุข
23 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2540
24 ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการรักษาพยาบาลโรคของเด็ก โดยการผสมผสานการรักษาพยาบาลตามแบบฉบับของชาว อีสานกับแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2534
25 ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการรักษาพยาบาลโรคของเด็ก โดยการผสมผสานการรักษาพยาบาลตามแบบฉบับของชาว อีสานกับแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดีง จังหวัดเลย ปี 2551
27 การศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความีสัมปชัญญะด้านสุขภาพในกลุ่มผู้นำเยาวชนโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น อย.น้อยและเยาวชนอาสายุวทันตรักษ์