ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปัตพงษ์ เกษสมบรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pattapong Kessomboon 6
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 6
3 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
4 เดชรัต สุขกำเนิด 4
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
7 อมร เปรมกมล 3
8 ประกอบ ทัพซ้าย 2
9 พิชิต แสนเสนา 2
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
11 สมเดช พินิจสุนทร 2
12 วิชัย เอกพลากร 2
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
15 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
16 กรแก้ว จันทภาษา 2
17 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
18 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
19 พรทิพา สมบัติ 2
20 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 2
21 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 วิเชียร เกิดสุข 1
24 วีระพงษ์ สีอุปลัด 1
25 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
26 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
27 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
28 หิรัญ แสวงแก้ว 1
29 เกษม วัฒนชัย 1
30 วีระพงษ์ ลีอุปลัด 1
31 บังอรศรี จินดาวงศ์ 1
32 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
33 วิพุธ พูลเจริญ 1
34 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
35 Kasem Wattanachai 1
36 Pataphong Ketsomboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2549 1
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 4
9 2543 1
10 2542 1
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการประเมินผล "แผนงานป้องกันและดูแลโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี สปสช.เขต 7
ปี พ.ศ. 2553
2 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
4 The Heart of Primary Health Care
5 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
6 ประเมินผลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายประจำปี พ.ศ.2552 กรมสุขภาพจิต
7 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การสำรวจหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ในเอเซีย
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
10 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
11 การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
13 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2544
14 กลไกและกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : รายงานทบทวนความรู้
15 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
16 รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน
17 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
19 บทบาทผู้ซื้อบริการในระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดีง จังหวัดเลย ปี 2551
21 การศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความีสัมปชัญญะด้านสุขภาพในกลุ่มผู้นำเยาวชนโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น อย.น้อยและเยาวชนอาสายุวทันตรักษ์