ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา เทพสิงห์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พีรญา ทับคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานในพื้นที่ชายแดนใต้: กรณีศึกษาตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2560
3 บ้าน ชีวิต และสังคมในวัฒนธรรมมลายูภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีหมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ ประเทศบรูไนดารุสลาม
4 การจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2559
5 นโยบายภาครัฐกับการจัดการแรงงานไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6 ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2558
8 พหุลักษณ์ทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู
ปี พ.ศ. 2554
9 พหุลักษณ์ทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู
ปี พ.ศ. 2553
10 ปัจจัยในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของเรือนจำกลางเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2534
11 สภาพและความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของอาจารย์ศิลปะในวิทยาลัยครู
12 สภาพและความต้องการการศึกษาต่อเนื่อง ของอาจารย์ศิลปะ ในวิทยาลัยครู