ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพาพรรณ สุวรรณโน 24
2 ธเนศ ต่วนชะเอม 23
3 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 22
4 สุวิมล ติรกานันท์ 14
5 ดร.ชวนิดา สุวานิช 11
6 วรรณา แผนมุนิน 10
7 จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ 5
8 จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ 5
9 ชัชลิต รัตรสาร 4
10 ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา 4
11 บุญเฉิด โสภณ 4
12 วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 3
13 ไพบูลย์ เปานิล 3
14 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
15 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
16 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
17 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
18 อำพล ศิริพันธุ์ 2
19 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
20 อำพัน พรหมบุตร 2
21 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
22 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
23 พรชัย นพนาคีพงษ์ 2
24 วิทยา อินทรพิมล 2
25 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
26 สมสุข โชติปาละกุล 2
27 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
28 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
29 สุภา ทองคง 2
30 วิชา เชาว์ศิลป์ 2
31 กิดานันท์ ชำนาญเวช 2
32 เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร 2
33 ขวัญจิต ภิญโญชีพ 2
34 ธันยาภรณ์ พาพลงาม 2
35 วิลาวัลย์ จารุอริยานนท์ 2
36 สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 2
37 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 2
38 ณัฎฐกรณ์ ปะพาน 2
39 เสรี วงษ์มณฑา 2
40 บุญเรือง ไสสีสูบ 2
41 บุญทัน ดอกไธสง 2
42 ธรรมรัตน์ ยางสูง 2
43 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
44 รัชนี แสงศิริ 2
45 กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี 2
46 กาญจนา ค้ายาดี 2
47 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
48 จิตรี โพธิมามกะ 2
49 อารยา ศานติสรร 2
50 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
51 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
52 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
53 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
54 วิเชียร ทองสิน 2
55 บุษกร สำโรงทอง 2
56 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
57 วัลลาภ์ นุตะมาน 2
58 ไพศาล สุวรรณรักษา 2
59 วีรวรรณ เสถียรกาล 2
60 สมชาย พงศ์สุเสนีย์ 2
61 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
62 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
63 นภาพร หงษ์ภักดี 2
64 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
65 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
66 ธราธิป พุ่มกำพล 2
67 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
68 บัณฑิต ศรีเมือง 2
69 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
70 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
71 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
72 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
73 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
74 โชคชัย เดชรอด 2
75 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
76 นรา หัตถสิน 2
77 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
78 ชวลิต สันถวะโกมล 2
79 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
80 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
81 สุพรรณ แก้วม่วง 1
82 ประภาพร ภูริปัญญาคุณ 1
83 วรนารถ ดวงอุดม 1
84 ประจักษ์ แป๊ะสกุล 1
85 ชลลดา วงศ์วิชัย 1
86 ผ่องใส ถาวรจักร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2537 1
6 2534 2
7 2527 1
8 543 89
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ระหว่างปีการศึกษา 2547-2549
ปี พ.ศ. 2549
6 เทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
7 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2537
8 เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/PC
ปี พ.ศ. 2534
9 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
10 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโลโก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2527
11 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก