ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพาพรรณ สุวรรณโน 24
2 ธเนศ ต่วนชะเอม 23
3 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 22
4 สุวิมล ติรกานันท์ 14
5 ดร.ชวนิดา สุวานิช 11
6 วรรณา แผนมุนิน 10
7 จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์ 5
8 จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ 5
9 ชัชลิต รัตรสาร 4
10 ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา 4
11 บุญเฉิด โสภณ 4
12 ไพบูลย์ เปานิล 3
13 วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 3
14 บุญเรือง ไสสีสูบ 2
15 กาญจนา ค้ายาดี 2
16 ธรรมรัตน์ ยางสูง 2
17 บุญทัน ดอกไธสง 2
18 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
19 วิชา เชาว์ศิลป์ 2
20 กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี 2
21 พรชัย นพนาคีพงษ์ 2
22 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
23 เสรี วงษ์มณฑา 2
24 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
25 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
26 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
27 อำพัน พรหมบุตร 2
28 อำพล ศิริพันธุ์ 2
29 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
30 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 2
31 สมชาย พงศ์สุเสนีย์ 2
32 วีรวรรณ เสถียรกาล 2
33 วัลลาภ์ นุตะมาน 2
34 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
35 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
36 บุษกร สำโรงทอง 2
37 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
38 ไพศาล สุวรรณรักษา 2
39 สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 2
40 เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร 2
41 ขวัญจิต ภิญโญชีพ 2
42 กิดานันท์ ชำนาญเวช 2
43 ธันยาภรณ์ พาพลงาม 2
44 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
45 วิลาวัลย์ จารุอริยานนท์ 2
46 ณัฎฐกรณ์ ปะพาน 2
47 สมสุข โชติปาละกุล 2
48 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
49 นรา หัตถสิน 2
50 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
51 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
52 สุภา ทองคง 2
53 ชวลิต สันถวะโกมล 2
54 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
55 นภาพร หงษ์ภักดี 2
56 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
57 อารยา ศานติสรร 2
58 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
59 จิตรี โพธิมามกะ 2
60 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
61 วิเชียร ทองสิน 2
62 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
63 โชคชัย เดชรอด 2
64 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
65 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
66 รัชนี แสงศิริ 2
67 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
68 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
69 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
70 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
71 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
72 วิทยา อินทรพิมล 2
73 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
74 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
75 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
76 ธราธิป พุ่มกำพล 2
77 บัณฑิต ศรีเมือง 2
78 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
79 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
80 ผ่องใส ถาวรจักร 1
81 ประภาพร ภูริปัญญาคุณ 1
82 ชลลดา วงศ์วิชัย 1
83 สุพรรณ แก้วม่วง 1
84 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
85 ประจักษ์ แป๊ะสกุล 1
86 วรนารถ ดวงอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 5
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 4
16 2541 2
17 2540 7
18 2539 1
19 2538 1
20 2537 2
21 2536 2
22 2535 5
23 2534 5
24 2533 2
25 2532 1
26 2527 1
27 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ.ชัยนาท
5 บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรดสำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
7 การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี พ.ศ. 2554
8 ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเปลือกนอกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
9 การพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2553
10 คู่มือการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2552
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิธีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักเรียนหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2551
12 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณคลองลาดพร้าว
13 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14 บทบาทของการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
15 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
16 เรื่องเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
17 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18 หลักการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19 การประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ระหว่างปีการศึกษา 2547-2549
ปี พ.ศ. 2549
20 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณคลองลาดพร้าว
21 การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
22 เทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
23 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2548
24 การสำรวจภูมิปัญญาไทยจังหวัดตาก : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามเงา
ปี พ.ศ. 2547
25 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
26 การสำรวจภูมิปัญญาไทยจังหวัดตาก : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามเงา
ปี พ.ศ. 2546
27 การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2545
28 การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
29 การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี พ.ศ. 2544
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรดสำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
31 การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี พ.ศ. 2543
32 เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
33 บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
34 การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
35 เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
ปี พ.ศ. 2542
36 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
37 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
38 การสำรวจสภาพและความต้องการถังเก็บน้ำจากดินซีเมนต์ขององค์กรชุมชนใน จังหวัดชุมพร
39 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2541
40 การสำรวจสภาพและความต้องการถังเก็บน้ำจากดินซีเมนต์ขององค์กรชุมชนในจังหวัดชุมพร
41 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
43 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
44 การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2538
45 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
46 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
47 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
48 การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
49 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2538
50 การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2537
51 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
52 เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/PC
ปี พ.ศ. 2536
53 การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ
54 สภาพปัญหาและความต้องการของชาวชนบทในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 และอันดับ 3 จังหวัดอยุธยาและสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2535
55 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
56 ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
57 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเองจังหวัดอุดรธานีและอุตรดิตถ์
58 ความคิดเห็นของชาวชนบทที่มีต่อการขายที่ดิน : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย พ.ศ. 2534
59 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
ปี พ.ศ. 2534
60 ความคิดเห็นของชาวชนบทที่มีต่อการขายที่ดิน : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย พ.ศ. 2534
61 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
62 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
63 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
64 ผลของการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโลโก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2533
65 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเองจังหวัดอุดรธานีและอุตรดิตถ์
66 บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องอาหารที่เป็นพิษและยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2532
67 ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี พ.ศ. 2527
68 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
69 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
70 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
71 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
72 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
73 ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
74 สภาพปัญหาและความต้องการของชาวชนบทในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 และ อันดับ 3 จังหวัดอยุธยาและสุโขทัย
75 บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี การรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องอาหารที่เป็นพิษ และ ยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
76 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
77 เรื่องเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
78 การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
79 หลักการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
80 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท