ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา จารุศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 14
2 มนตรี ชูวงษ์ 9
3 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 7
4 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 7
5 สุวิทย์ โคสุวรรณ 5
6 ภาสกร ปนานนท์ 3
7 ไม่มีข้อมูล 3
8 วสันต์ พงศาพิชญ์ 3
9 สันต์ อัศวพัชระ 3
10 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 3
11 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
12 ปิยธิดา โทนรัตน์ 2
13 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
14 สุพิชชา จันทรโยธา 2
15 วิษณุศาสตร์ อาจโยธา 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
17 ปรีชา สายทอง 2
18 ทศพร นุชอนงค์ 2
19 นภดล ม่วงน้อยเจริญ 2
20 มาละตี ทัยคุปต์ 2
21 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักทรัพยากรแร่ 2
22 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
23 ธนิศร์ วงศ์วานิช 2
24 สุเมธ ตันตระเธียร 2
25 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
26 นันทนา คชเสนี 2
27 จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์ 1
28 วิไลลักษณ์ สมจิตร 1
29 Sinclair, Gavin 1
30 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
31 Punya Charusiri 1
32 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 Liu Bojun 1
35 ธนา บุพพารัมณีย์ 1
36 วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 1
37 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
38 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 1
39 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักธรณีวิทยา 1
40 สมบัติ อยู่เมือง 1
41 วัฒนา ตูตีจีน 1
42 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
43 สงัด พันธุ์โอภาส 1
44 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
45 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
46 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 1
6 2550 6
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 1
10 2545 1
11 2543 6
12 2542 8
13 2541 3
14 2540 5
15 2539 1
16 2537 1
17 2536 2
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลังพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2553
3 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
4 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
5 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีต ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัย
7 แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
8 การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
9 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิตในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
11 การประเมินศักยภาพทรัพยากรธรณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ในจังหวัดน่าย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
12 การศึกษากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง
13 โครงการศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิคและการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
14 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
15 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
16 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2549
17 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
18 โครงการศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิคและการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
19 แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
20 การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
21 การศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิค และการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จ.นครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
22 การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน :หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2548
23 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
24 อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง จากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2547
25 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
ปี พ.ศ. 2545
26 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
27 แผ่นดินไหวในประเทศไทยและผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
28 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
29 แผ่นดินไหวในประเทศไทยและพื้นแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
30 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
31 แนวภูเขาไฟ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟบริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
32 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
ปี พ.ศ. 2542
33 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
34 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
35 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
36 แผ่นดินไวในประเทศไทยและพื้นแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
37 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
38 แนวภูเขาไฟ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟบริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
39 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
40 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
ปี พ.ศ. 2541
41 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
42 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
43 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
ปี พ.ศ. 2540
44 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
45 อิทธิพลของสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพการผุพังของลุ่มน้ำบางปะกง ที่มีผลต่อปริมาณแคตไออนรวมในแม่น้ำ
46 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
47 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิตและการเกิด แนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง
48 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
49 การลำดับชั้นสนามแม่เหล็กบรรพกาลของหมวดหินภูทอก บริเวณเขาภูทอกและภูวัว จ. หนองคาย
ปี พ.ศ. 2537
50 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
51 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิต และการเกิดแนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง : รายงานผลการวิจัย
52 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิตและการเกิด แนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิตในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
54 การสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)