ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญวัชร์ วังยาว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17
2 Panyawat Wangyao 6
3 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 5
4 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 5
5 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 5
6 ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล 5
7 Theerapong Harnvirojkul 3
8 Weerasak Homkrajai 3
9 Thanaporn Korad 3
10 วีระศักดิ์ หอมกระจาย 3
11 กฤษญานีย์ แซ่ล้อ 2
12 ปสุตา กีรติมาศ 2
13 Viyaporn Krongtong 2
14 ปิยภัทร วงศ์นวปรีชาชัย 2
15 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 2
16 วิยภรณ์ กรองทอง 2
17 ญดา พลเสน 2
18 ปรางค์ทิพย์ อุณหเศรษฐ์ 2
19 อรอินทุ์ สีหะกุลัง 1
20 ปาจรีย์ ศรีเกี่ยวฝั้น 1
21 นราศักดิ์ สันวัง 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 ณัฐดล อุดมปณิธ 1
24 Kanokwan Seangkiattiyut 1
25 W. Homkajai 1
26 Teerapong Harnwirojkul 1
27 นันทวัน พิชัยวงศ์ 1
28 Kanokwan Saengkiettiyut 1
29 Teerapong Harnwirojkun 1
30 Ruangdaj Tongsri 1
31 Seksak Asavavisithchai 1
32 เรืองเดช ธงศรี 1
33 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย 1
34 Thanaporn Korath 1
35 Chanchai Mateepithukdharm 1
36 Thummasin Piyarattanatrai 1
37 สวรินทร์ รัตนมหาสกุล 1
38 นันทิยา ลิมป์วนัสพงศ์ 1
39 สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง 1
40 Tanaporn Korath 1
41 กรรณิการ์ เหมทัศน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 3
3 2555 6
4 2554 5
5 2552 1
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 2
9 2546 1
10 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง และการจำลองการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานต่อโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายของยูดิเมท 520
2 การศึกษาการเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซคลุมและการเชื่อมเลเซอร์ในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชั้นคุณภาพจีทีดี-111 โดยใช้โลหะเติมอินโคเนล 625
3 การศึกษาการเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซคลุมและการเชื่อมเลเซอร์ในโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิลชั้นคุณภาพจีทีดี-111 โดยใช้โลหะเติมอินโคเนล 625
4 ผลของการลดลงของอุณหภูมิระหว่างการทำละลายในกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง และการจำลองการใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานต่อโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายของยูดิเมท 520
ปี พ.ศ. 2556
5 การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมนิกเกิลทังสเตนแบบหลายชั้นที่สลับส่วนประกอบทางเคมีบนเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430
6 ผลของการเติมธาตุโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตด้วยการหล่อต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
7 ผลของการเติมอะลูมิเนียมและไทเทเนียมในโลหะผสมพิเศษเกรด Hastelloy X ที่ผลิตด้วยการหลอมอาร์กต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
9 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
10 ผลของอุณหภูมิและเวลาในกระบวนการแพ็คอะลูมิไนซิงต่อความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล Haynes 214
11 ผลของโครเมียมและนิกเกิลในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ที่ผลิตโดยกรรมวิธีโลหะผงต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน
12 ผลของปริมาณนิกเกิล และโคบอลต์ผสมในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 304L ต่อการเกิดออกซิเดชันที่ 900 องศาเซลเซียสและแรงดัดโค้ง
13 ผลของอุณหภูมิและเวลาในกระบวนการแพ็คอะลูมิไนซิงต่อความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสมพิเศษเนื้อพื้นนิกเกิล Haynes 214
ปี พ.ศ. 2554
14 ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิม 25Cr-35Ni ภายหลังจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศคาร์บูไรซิ่ง
15 ผลของกรรมวิธีละลายต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ GTD-111
16 ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้ง
17 ผลของการอบอ่อนต่อสัณฐานและสมบัติเชิงกลของโลหะผสมนิกเกิล-ทังสเตนที่ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า
18 ผลของกรรมวิธีละลายต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษ GTD-111
ปี พ.ศ. 2552
19 การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 และ GTD-111 โดย กระบวนการอบชุบทางความร้อนหลังจากการทำกระบวนการอัดด้วยความดันทุกทิศทางแบบร้อน
ปี พ.ศ. 2550
20 The rejuvenated microstructures in exposed cast nickel base superalloy
21 Effect of powder mixture conditions on mechanical properties of sintered Al2O3-SS 316L composite under vacuum atmosphere
22 ผลของอุณหภุมิและเวลาต่อความหนาและโครงสร้างชั้นเคลือบในกระบวนการ Pack-Aluminizing ของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111
23 การเคลือบผิวโลหะผสมพิเศษนิกเกิลชนิด IN 738 และ GTD 111ด้วยวิธีอะลูมิไนซิง แบบ powder liquid coating
24 การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 และ GTD-111 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อนหลังจากการทำกระบวนการอัดด้วยความดันทุกทิศทางแบบร้อน
ปี พ.ศ. 2549
25 The SEM study of microstructural restoration by re-heat treatment in cast superalloy turbine blade
26 การปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมพิเศษทนความร้อนที่ใช้ทำใบพัด กังหันก๊าซเกรด IN-738 ด้วยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
27 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
28 The modified re-heat treatment conditions for microstructure restoration in serviced gas turbine blades
ปี พ.ศ. 2546
29 ผลของการอบด้วยความร้อนต่อการตกตะกอนของคาร์ไบด์ทุติยภูมิในโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6 %
ปี พ.ศ. 2541
30 คุณสมบัติที่อุณหภูมิสูงของนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยด์ EI 698 VD ที่ผลิตจากกระบวนการรีดร้อนในสภาวะผสมระหว่างความคืบและความล้า