ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฬาณี ฐิติวัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 9
2 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 6
3 วันชัย อรุณประภารัตน์ 4
4 นางประภาชื่น คงสินธ์ 4
5 วิชา นิยม 4
6 ประสงค์ สงวนธรรม 3
7 ชาติ เจียมไชยศรี 3
8 กิติชัย รัตนะ 3
9 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
10 กานดา ผรณเกียรติ์ 2
11 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
12 กิตติชัย รัตนะ 2
13 สารัฐ รัตนะ 2
14 นางสาวธนิดา ภักดี 2
15 ธันวา จิตต์สงวน 2
16 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 2
17 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 2
18 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 2
19 นายเจริญ ปานันท์ 2
20 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 2
21 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 2
22 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
23 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
24 Timthy Wood() 1
25 พูลศิริ กิจวรรณ 1
26 รัฐชา ชัยชนะ 1
27 จินดา กลับกลาย 1
28 มนตรี วรพันธ์ 1
29 ตรียากานต์ พรมคำ 1
30 เติมศิริ จงพูลผล 1
31 จุฑาพร ฉันทากร 1
32 นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ 1
33 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 1
34 สมนิมิตร พุกงาม 1
35 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2547 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
3 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำ
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง