ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวีนา น้อยทัพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปวีณา น้อยทัพ
- ปวีนา น้อยทัพ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
ปี พ.ศ. 2558
2 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาไข่เค็มลดโซเดียมและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโตแซนเป็นสารเคลือบ
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวชนิดลดโซเดียมโดยใช้กรดอินทรีย์และไคโตแซนในสภาวะการบรรจุที่แตกต่าง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
6 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
7 การผลิตโปรตีนไฮโดรเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
8 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยแบคทีเรียโปรติโอไลติกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
9 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
10 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
11 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
12 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยแบคทีเรียโปรติโอไลติกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
13 การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวชนิดลดโซเดียมโดยใช้กรดอินทรีย์และไคโตแซนในสภาวะการบรรจุที่แตกต่าง
14 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
15 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืด ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
18 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
19 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
21 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
22 การพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมน้ำแป้งข้าวเพื่อผลิตข้าวเกรียบด้วยระบบการนึ่ง
23 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก สินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
25 การพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมน้ำแป้งข้าวเพื่อผลิตข้าวเกรียบด้วยระบบการนึ่ง
26 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
27 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
29 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก สินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
30 การพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมน้ำแป้งข้าว เพื่อผลิตข้าวเกรียบด้วยระบบการนึ่ง
31 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
32 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
ปี พ.ศ. 2552
33 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกปลาร้า
34 การผลิตโปรตีนไฮโดรเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
35 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก สินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
36 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
37 การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และการนำมาใช้ประโยชน์
38 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
39 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2551
41 ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของปลาช่อนแดดเดียว
42 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
43 การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อโวคาโดสเปรด
45 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
46 การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2550
47 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อโวคาโดสเปรด
49 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
50 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2549
51 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2548
52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาทอดมันปลาแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2539
53 การพัฒนาการผลิตลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร