ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวีณา เชาวลิดวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 28
2 วรโชค ไชยวงศ์ 26
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24
4 ภูมิ เหลืองจามีกร 18
5 มานพ เรี่ยวเดชะ 13
6 นันทพร ลีลายนกุล 9
7 ภูมิ เหลืองจามิกร 8
8 กฤษดา พัวสกุล 6
9 รุ่งนภา ฟองทา 5
10 ดำรงค์ศักดิ์ ฤดีเจริญสกุล 4
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
12 ไม่มีข้อมูล 3
13 ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์ 2
14 ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์ 2
15 กนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย 2
16 ลักษมล ชัยวัฒนเมธิน 2
17 สุพรพันธ์ จิตธรรม 2
18 พีรฉัตร คุณาทรัพย์ 2
19 ดุษฎี จันทร์สุโข 2
20 นริศ ลาภสุนทรพิทักษ์ 2
21 ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2
22 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
23 ภรณี ประพันธ์วัฒนะ 2
24 สุภีจรรย์ หุ่นธานี 2
25 วราภรณ์ พกนนท์ 1
26 ศิรประภา โฆษิตพล 1
27 ขวัญแก้ว มีทรัพย์ทวีกูล 1
28 นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี 1
29 ธงชัย วุฒิจันทร์ 1
30 สิรวิชญ์ สว่างนพ 1
31 ภีรพล ทำเสมอดี 1
32 ปองพล สุทธิพงษ์เกษตร 1
33 มานิตา มโนสิทธิกุล 1
34 มัลลิกา บุญเพ็ง 1
35 กมลชนก ศรุติไพศาล 1
36 ดวงเนตร ทองรอด 1
37 สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ 1
38 ผุสดี ม่วงทอง 1
39 สุริยะ เปียอยู่ 1
40 อรประไพ จารุพัฒน์ 1
41 คัชลินี อัปสรภาสกร 1
42 เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม 1
43 พิรุณพร พิพัฒนพร 1
44 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
45 อนรรฆพล เวียงพล 1
46 กฤศณภัทร สวาสดิ์ 1
47 สุวิวัฒน์ สืบสานกุล 1
48 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
49 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
50 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
51 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
52 พูลวลิต สินธุเสก 1
53 ชลทิชา จำรัสพร 1
54 ณฐิณี เทียนน้อย 1
55 ภาสพงศ์ อารีรักษ์ 1
56 ปนิฉัตร นุชจาวิทยาพร 1
57 นิติพงษ์ เล็กสุพรรณโรจน์ 1
58 จุฑาทิพย์ เจริญประเสริฐกุล 1
59 รุ่งนภา แสงเพ็ง 1
60 วรพรรณ นีรนาถภูวดล 1
61 สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ 1
62 โสภา คู่สมรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 12
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 5
5 2554 10
6 2553 7
7 2552 8
8 2551 6
9 2550 6
10 2549 3
11 2548 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิตเครื่องสำอาง
2 การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศ
3 การศึกษาสายโซ่อุปทานยานยนต์ไทย: แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน
4 การศึกษาสายโซ่อุปทานยานยนต์ไทย: แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน
5 การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศ
6 การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิตเครื่องสำอาง
7 การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
8 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตล้ออัลลอย
9 การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคม
10 การปรับปรุงผังและกระบวนการทำงานในคลังสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนต์
11 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตโยเกิร์ต
12 การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทน
ปี พ.ศ. 2557
13 การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ปัญหาพัสดุคงคลังโดยกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
14 การวางแผนการจัดส่งสารเคมีบำบัดน้ำด้วยรูปแบบการบริหารคลังโดยผู้ขาย
15 การปรับปรุงระบบจัดการอะไหล่ในโรงงานบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
16 ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถที่มีความจุจำกัดแบบพลวัตโดยมีจุดเริ่มต้นหลายจุด
17 ปัญหาพัสดุคงคลังแบบสองระดับชั้นและพัสดุหลายชนิดภายใต้นโยบายการเติมเต็มร่วมกัน
18 แบบจำลองการตัดสินใจการจัดรถขนส่ง
ปี พ.ศ. 2555
19 การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า
20 การลดความสูญเสียจากการผลิต แผนกกระบวนการตัด ในอุตสาหกรรมการผลิตกระจกแผ่นเรียบ
21 ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถที่สามารถถ่ายโอนสินค้าระหว่างยานพาหนะ
22 ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิด
23 การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า
ปี พ.ศ. 2554
24 ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
25 การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า
26 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
27 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า
28 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
29 คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสม
30 นโยบายการส่งสินค้า สำหรับการขนส่งสองรูปแบบ
31 การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่ง
32 การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง
33 การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดง
ปี พ.ศ. 2553
34 การศึกษาเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในอาคารพาณิชย์
35 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า
36 การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู
37 การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
38 การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู
39 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า
40 การศึกษาเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในอาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
41 การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์
42 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
43 การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
44 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า
45 การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้า
46 การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
47 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
48 การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิต ในสายงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2551
49 การออกแบบระบบกำหนดนโยบายการสั่งซื้อเวชภัณฑ์
50 ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
51 ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
52 ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
53 ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
54 การออกแบบระบบกำหนดนโยบายการสั่งซื้อเวชภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2550
55 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
56 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม
57 การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
58 การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพยาบาล
59 การออกแบบระบบวางแผนและควบคุมการปูผ้าและตัดผ้าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
60 ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2549
61 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
62 การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัต
63 ระบบติดตามภาระงานและกำลังการผลิตเพื่อสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อและการกำหนดงานผลิต
ปี พ.ศ. 2548
64 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
65 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
ปี พ.ศ. 2545
66 การกำหนดห้องเรียนให้มีจำนวนที่นั่งที่ว่างเหลือน้อยที่สุด