ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวีณา อุปนันต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paweena Uppanan 22
2 วนิดา จันทร์วิกูล 17
3 Wanida Janvikul 17
4 สิริพร โตนดแก้ว 8
5 Siriporn Tanodekaew 8
6 Somruethai Channasanon 7
7 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 7
8 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 7
9 Boonlom Thavornyutikarn 7
10 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 7
11 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 7
12 Patcharee Ngamviriyavong 7
13 Wasana Kosorn 6
14 วาสนา โคสอน 6
15 ปริยดา ตั๋นจักร 4
16 Pariyada Tanjak 4
17 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
18 Pawadee Methacanon 2
19 ขจี ปิลกศิริ 2
20 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
21 ฤทธิกร ชายน้อย 2
22 Preeyapan Meesap 2
23 Rittikorn Chainoy 2
24 นพดล แสงจันทร์ 1
25 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
26 อนุภาพ อีซา 1
27 เบญจารี พุ่มศิริ 1
28 Noppadon Sangjun 1
29 Benjaree Phumsiri 1
30 เซอิชิ ไอบะ 1
31 Kriskrai Sitthiseripratip 1
32 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
33 Wichit Tharanon 1
34 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
35 Seiichi Aiba 1
36 นภดล แสงจันทร์ 1
37 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
38 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
39 Apiwat Kadnaim 1
40 Metha Rutnakornpituk 1
41 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
42 วิจิตร ธรานนท์ 1
43 Kongkiat Kongsuwan 1
44 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
45 รุจิพร ประทีปเสน 1
46 Rujiporn Prateepasen 1
47 Duangporn Phulsuksombati 1
48 พล พลเสน 1
49 Sukitaya Veeranondha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 2
8 2547 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Synthesis of GTMAC modified chitin–PAA gel and evaluation of its biological properties
ปี พ.ศ. 2553
2 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
4 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
5 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
ปี พ.ศ. 2552
6 EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM MODIFIED CHITIN-PAA GELS ON HUMAN DERMAL FIBROBLAST CULTURED IN THREE-DIMENSIONAL COLLAGEN GEL
7 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
8 EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH AND MW OF CHITOSAN SALTS ON THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES
9 In Vitro and In Vivo Evaluations of Oligochitosan Salt-Based Gels for Wound Healing
10 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE/OLIGOCHITOSAN/AMINO ACID HYDROGEL
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
12 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
13 Study on Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Water-Soluble Chitosan Salts
14 Synthesis and Characterization of Amino Acid Modified Chitooloigosaccharidees
ปี พ.ศ. 2550
15 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
16 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
17 Study on Antimicrobial Activities of Quaternary Ammonium Modified Chitin-PAA Gels
18 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies
19 Xylan/Polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
ปี พ.ศ. 2548
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
21 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2547
22 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
ปี พ.ศ. 2542
23 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการลดพิษของสารหนู