ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวีณา ลี้ตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาอุปสงค์ อุปทานและแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะ
ปี พ.ศ. 2555
2 บทบาทของการค้ากับการเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3 การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเงินเฟ้อ เงินฝืดและการว่างงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้การใช้ปัญหาเป็นฐาน
4 การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
5 บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อการกระจายรายได้และการจ้างงานของจังหวัดเชียงราย
6 การศึกษาโอกาสและศักยภาพของสินค้าส่งออกของไทย : กรณีศึกษา อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
7 การใช้สถานการณ์จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องอุปสงค์และอุปทาน ของวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลกระทบจากความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อระดับผลผลิต