ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 25
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 19
3 Pritaporn Kingkaew 18
4 Yot Teerawattananon 18
5 Sripen Tantivess 15
6 ศิตาพร ยังคง 11
7 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
8 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 9
9 วันทนีย์ กุลเพ็ง 9
10 Tanunya Koopitakkajorn 9
11 Patsri Srisuwan 9
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
13 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
14 Sitaporn Youngkong 9
15 ธีระ ศิริสมุด 8
16 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
17 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 6
18 สุรชัย โกติรัมย์ 6
19 Wantanee Kulpeng 6
20 ทรงยศ พิลาสันต์ 6
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 6
22 Surachai Kotirum 5
23 Kaewkul Tantipisitkul 5
24 Teera Sirisamutr 5
25 Songyot Pilasant 3
26 ไม่มีข้อมูล 3
27 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 3
28 Det Kedcham 3
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
30 เดช เกตุฉ่ำ 3
31 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
33 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
34 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
35 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
36 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
37 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
38 รักมณี บุตรชน 2
39 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
40 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
41 จันทนา พัฒนเภสัช 2
42 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
43 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
44 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
45 Napatcha Wongchaya 2
46 Lily Ingsrisawang 2
47 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
48 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
49 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
50 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
51 Supatcharin Suwannakerd 2
52 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
53 Songyot Pilasan 2
54 Suthasinee Kumluang 2
55 สุธาสินี คำหลวง 2
56 อินทิรา ยมาภัย 1
57 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
58 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
59 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
60 กาญจนาถ อุดมสุข 1
61 พรเทพ เกษมศิริ 1
62 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
63 สาริณี แก้วสว่าง 1
64 มานัส โพธาภรณ์ 1
65 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
66 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
67 ชนิดา กาญจนลาภ 1
68 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
69 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
70 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
71 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
72 โรงพยาบาลราชวิถี 1
73 อดุลย์ โมฮารา 1
74 Chutima Kumdee 1
75 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
77 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
78 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
79 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
80 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
81 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
82 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
83 Kasetsart University. Faculty of Science 1
84 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
85 อนุกูล น้อยไม้ 1
86 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
87 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
88 Kuntika Dumrongprat 1
89 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
90 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 ชุติมา คำดี 1
92 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2552 2
4 543 21