ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 25
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 19
3 Pritaporn Kingkaew 18
4 Yot Teerawattananon 18
5 Sripen Tantivess 15
6 ศิตาพร ยังคง 11
7 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
8 Tanunya Koopitakkajorn 9
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
10 Patsri Srisuwan 9
11 Sitaporn Youngkong 9
12 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
13 วันทนีย์ กุลเพ็ง 9
14 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 9
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
16 ธีระ ศิริสมุด 8
17 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 6
18 สุรชัย โกติรัมย์ 6
19 Wantanee Kulpeng 6
20 ทรงยศ พิลาสันต์ 6
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 6
22 Surachai Kotirum 5
23 Kaewkul Tantipisitkul 5
24 Teera Sirisamutr 5
25 เดช เกตุฉ่ำ 3
26 Det Kedcham 3
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
28 ไม่มีข้อมูล 3
29 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 3
30 Songyot Pilasant 3
31 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
32 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
33 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
34 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
35 จันทนา พัฒนเภสัช 2
36 Supatcharin Suwannakerd 2
37 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
38 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
39 Napatcha Wongchaya 2
40 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
41 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 Lily Ingsrisawang 2
43 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
44 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
46 Suthasinee Kumluang 2
47 สุธาสินี คำหลวง 2
48 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
49 รักมณี บุตรชน 2
50 Songyot Pilasan 2
51 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
52 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
53 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
54 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
55 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
56 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
58 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
59 ชนิดา กาญจนลาภ 1
60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
62 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
63 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
64 Chutima Kumdee 1
65 มานัส โพธาภรณ์ 1
66 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
67 Kuntika Dumrongprat 1
68 ชุติมา คำดี 1
69 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
71 Kasetsart University. Faculty of Science 1
72 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
73 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
74 กาญจนาถ อุดมสุข 1
75 พรเทพ เกษมศิริ 1
76 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
77 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
78 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
79 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
80 อนุกูล น้อยไม้ 1
81 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
82 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
83 สาริณี แก้วสว่าง 1
84 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
85 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
86 โรงพยาบาลราชวิถี 1
87 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
88 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
89 อดุลย์ โมฮารา 1
90 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
91 อินทิรา ยมาภัย 1
92 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2552 2
4 543 21