ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 25
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 19
3 Pritaporn Kingkaew 18
4 Yot Teerawattananon 18
5 Sripen Tantivess 15
6 ศิตาพร ยังคง 11
7 Tanunya Koopitakkajorn 9
8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 9
10 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
11 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
12 Patsri Srisuwan 9
13 Sitaporn Youngkong 9
14 วันทนีย์ กุลเพ็ง 9
15 ธีระ ศิริสมุด 8
16 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
17 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 6
18 สุรชัย โกติรัมย์ 6
19 Wantanee Kulpeng 6
20 ทรงยศ พิลาสันต์ 6
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 6
22 Surachai Kotirum 5
23 Kaewkul Tantipisitkul 5
24 Teera Sirisamutr 5
25 Songyot Pilasant 3
26 ไม่มีข้อมูล 3
27 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 3
28 Det Kedcham 3
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
30 เดช เกตุฉ่ำ 3
31 สุธาสินี คำหลวง 2
32 Supatcharin Suwannakerd 2
33 Napatcha Wongchaya 2
34 Suthasinee Kumluang 2
35 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
36 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
37 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
38 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
39 รักมณี บุตรชน 2
40 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
42 Songyot Pilasan 2
43 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
44 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
45 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
47 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
48 Lily Ingsrisawang 2
49 จันทนา พัฒนเภสัช 2
50 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
51 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
52 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
53 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
54 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
55 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
56 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
57 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
58 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
59 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
60 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
61 Chutima Kumdee 1
62 Kuntika Dumrongprat 1
63 อนุกูล น้อยไม้ 1
64 อินทิรา ยมาภัย 1
65 ชุติมา คำดี 1
66 กาญจนาถ อุดมสุข 1
67 อดุลย์ โมฮารา 1
68 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
69 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
70 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
71 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
72 สาริณี แก้วสว่าง 1
73 พรเทพ เกษมศิริ 1
74 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 มานัส โพธาภรณ์ 1
76 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
77 ชนิดา กาญจนลาภ 1
78 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
79 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
80 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
81 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
82 โรงพยาบาลราชวิถี 1
83 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
84 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
85 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
86 Kasetsart University. Faculty of Science 1
87 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
88 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
89 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
91 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
92 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2552 2
4 543 21