ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 15
3 Pritaporn Kingkaew 14
4 Yot Teerawattananon 14
5 Sripen Tantivess 12
6 ศิตาพร ยังคง 10
7 Tanunya Koopitakkajorn 8
8 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 8
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
10 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
11 Sitaporn Youngkong 8
12 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
13 Patsri Srisuwan 8
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
15 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
16 ธีระ ศิริสมุด 5
17 Wantanee Kulpeng 4
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 4
19 สุรชัย โกติรัมย์ 4
20 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 4
22 เดช เกตุฉ่ำ 3
23 Det Kedcham 3
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
25 Teera Sirisamutr 3
26 Surachai Kotirum 3
27 Kaewkul Tantipisitkul 3
28 Lily Ingsrisawang 2
29 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
30 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
31 Songyot Pilasant 2
32 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
33 ไม่มีข้อมูล 2
34 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
35 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
36 จันทนา พัฒนเภสัช 1
37 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
38 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
41 กาญจนาถ อุดมสุข 1
42 อินทิรา ยมาภัย 1
43 อดุลย์ โมฮารา 1
44 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
45 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
46 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
47 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
48 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
49 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
50 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
54 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
55 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
56 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
57 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
58 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
59 มานัส โพธาภรณ์ 1
60 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
61 ชนิดา กาญจนลาภ 1
62 โรงพยาบาลราชวิถี 1
63 สุธาสินี คำหลวง 1
64 ชุติมา คำดี 1
65 Supatcharin Suwannakerd 1
66 Chutima Kumdee 1
67 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
68 Suthasinee Kumluang 1
69 Kuntika Dumrongprat 1
70 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
71 Napatcha Wongchaya 1
72 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
73 Kasetsart University. Faculty of Science 1
74 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
76 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
77 อนุกูล น้อยไม้ 1
78 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
79 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
80 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
81 รักมณี บุตรชน 1
82 สาริณี แก้วสว่าง 1
83 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 1
84 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 1
85 Songyot Pilasan 1
86 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
87 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
88 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
89 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
90 พรเทพ เกษมศิริ 1
91 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
92 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 10
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2557
5 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
6 ประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องที่พัฒนาต้นแบบโดยเนคเทค และต้นทุนของการคัดกรองการได้ยินและบริการเครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
7 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
10 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
11 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
12 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
13 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
14 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
15 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
16 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
18 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
19 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
20 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.