ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรเมศ บรรเทิง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อปุ๋ยไนโตรเจนในวันปลูกที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสรีรวิทยา การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูการผลิต
3 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อวันปลูกที่แตกต่างกัน
4 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CSM-CSCRP-Cassava ในการประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2558
5 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CSM-CSCRP-Cassava ในการประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
6 การศึกษาการตอบสนองของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดี ภายใต้การจัดการปุ๋ยคอก ปุ๋ยอนินทรีย์ และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาการตอบสนองของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดี ภายใต้การจัดการปุ๋ยคอก ปุ๋ยอนินทรีย์ และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม
8 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
9 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย
10 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
11 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย
ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาการตอบสนองของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดี ภายใต้การจัดการปุ๋ยคอก ปุ๋ยอนินทรีย์ และถ่านชีวภาพที่แตกต่างกันในพื้นที่ดินเค็ม
13 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย
14 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2554
15 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่-อ้อย II
16 การวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ช้าว กข6 จ้านทานโรคไห้ในเขตอำเภอภูเขียว และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
18 บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนของระบบการปลูกอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
19 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวดำเพื่อใช้เป็นพืชนำในระบบการปลูกข้าวไร่อ้อย
20 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
21 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
22 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถั่วลิสงและถั่วอื่นๆ ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าว
ปี พ.ศ. 2552
23 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
24 การวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 ต้านทานโรคไห้ในเขตอำเภอภูเขียว และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
25 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
ปี พ.ศ. 2551
26 การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงโดยใช้แบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut
27 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
28 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
29 ผลของการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่มีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ผลของการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่มีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
31 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
32 การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2545
33 การใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสง ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
34 การศึกษาสาเหตุการมีเมล็ดข้าวเจ้าปนในรวงข้าวเหนียว
35 การศึกษาสาเหตุการมีเมล็ดข้าวเจ้าปนในรวงข้าวเหนียว
36 การศึกษาสาเหตุการมีเมล็ดข้าวเจ้าปนในรวงข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวดำที่ปลูกในสภาพไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
38 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเครื่องหมายโลเลกุลที่เชื่อมอยู่กับสารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza Sativa L. indica)
39 การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมสำหรับแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง (CSM-CSCRP-CASSAVA)