ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเนยแข็งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชายแดนของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้พันธกิจของ AEC
ปี พ.ศ. 2552
3 ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษากระบวนการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่า และต้นทุนการผลิตรังไหม และเส้นไหมอีรีในระดับฟาร์ม
ปี พ.ศ. 2546
5 แบบจำลองการทำนายความล้มเหลวของผลประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย / ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
6 แบบจำลองการทำนายความล้มเหลวของผลประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย