ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 2
7 2543 3
8 2541 2
9 2539 1
10 2538 1
11 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2551
2 การหาวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง MM5
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4 การหาวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง MM5
5 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2546
6 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
9 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2543
10 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
11 การเปรียบเทียบศักยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างนักเรียนไทย เยอรมันและอังกฤษ
12 โครงการเปรียบเทียบศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับสากล
ปี พ.ศ. 2541
13 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
14 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
15 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
16 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
17 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย