ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียาพร โกษา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียาพร, โกษา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนัช สุขวิมลเสรี 6
2 วันเพ็ญ บัวระพา 6
3 ประพัฒน์ เป็นตามวา 3
4 จรียา ยิ้มรัตนบวร 3
5 พัชรินทร์ ราโช 3
6 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 3
7 สุดจิต ครุจิต 3
8 เกษม ขอจุลกลาง 2
9 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
10 ฉัตรเพชร ยศพล 2
11 สุริยะ ชนะชัย 2
12 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
13 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
14 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
15 บุญช่วย บุญมี 2
16 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
17 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
18 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
19 สัญญา สราภิรมย์ 2
20 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
21 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
22 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
23 โสภณ วงศ์แก้ว 2
24 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
25 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 3
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 5
7 2554 1
8 2553 1
9 2544 1
10 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำดิบของระบบประปาในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2560
2 รายงานการวิจัยการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง Mike flood
3 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD
ปี พ.ศ. 2559
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ดัชนีชี้วัดปริมาณน้ำท่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำมูล
5 รายงานการวิจัยการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง
6 การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง
ปี พ.ศ. 2557
7 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบประปาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการผลิตประปาชุมชน
10 ชลศาสตร์
11 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่วมด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
12 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการผลิตประปาชุมชน
13 การศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
ปี พ.ศ. 2554
14 ดัชนีชี้วัดปริมาณน้ำท่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำมูล
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินที่มีต่อปริมาณน้ำท่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
ปี พ.ศ. 2544
16 การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ด้วยแบบจำลอง Planning Distribution Model (PDM) กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน