ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียาพร บุษบา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำไพ ตีรณสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2539 1
6 2538 1
7 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี
2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2556
3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง ตำบลบ้านบึงเหนือ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2555
4 แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาการย้อมสีของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2553
5 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2539
6 สมรรถภาพของอาจารย์ศิลปศึกษา ในสถาบันราชภัฏตามการรับรู้ของผู้บริหารอาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2538
7 สมรรถภาพของอาจารย์ศิลปศึกษา ในสถาบันราชภัฎ ตามการรับรู้ของผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี