ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียานันท์ แสนโภชน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียานันท์ แสนโภชน๋
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 15
2 พันธิตรา กมล 9
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 9
4 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 6
5 เกศรา บางสารี 5
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
8 ปราณี นางงาม 4
9 วาสนา ณ ฝั้น 3
10 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
11 สุชาดา บัวพันธ์ 2
12 ธนากร วงษ์ศา 2
13 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
14 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
15 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
16 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
17 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
18 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
19 สุกัลยา ภู่ทอง 2
20 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
21 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
22 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
23 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
24 เด่น เครือสาร 2
25 ตฤณ เสรเมธากุล 2
26 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
27 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
28 นิรมล รังสยาธร 2
29 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
30 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
31 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 2
32 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
33 กรกนก อิงคนินันท์ 2
34 รัตนา สนั่นเมือง 2
35 ชาคริต สวัสดิดล 2
36 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
37 ดวงพร เปรมจิต 2
38 สุภัค มหัทธนพรรค 1
39 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
40 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
41 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
42 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
43 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
44 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
45 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
46 เนติ วระนุช 1
47 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
48 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
49 อุดมพร แพ่งนคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 7
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 2
8 2545 1
9 2533 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
4 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
6 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี [ระยะที่ 1]
7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของรังสีแกมมาและโคลซิซิน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.)
ปี พ.ศ. 2552
8 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
9 การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
10 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
11 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2551
12 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อ ระยะที่1
13 คารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิดในประเทศไทย
14 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว (Curcuma paviflora)ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
15 ผลของรังสีแกมม่า กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มกระเจียวบางชนิด จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
16 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกระเจียวขาว โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมม่า
17 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์กระเจียวป่าบางชนิด
18 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปี พ.ศ. 2550
19 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
20 คารีโอไทพ์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว (Canis Iupus familiaris)
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ ขิง ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
22 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
23 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2533
24 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 Chromosome Numbers and Karyotypes of Some Orchidaceae Genus Paphiopedilum in Thailand.
26 จำนวนโครโมโซมและคารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิด ในประเทศไทย
27 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัด อุทัยธานี
28 ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Zingiber mekongense Gagnep. ในหลอดทดลอง