ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียานันท์ แสนโภชน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียานันท์ แสนโภชน๋
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 15
2 พันธิตรา กมล 9
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 9
4 เกศรา บางสารี 5
5 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 5
6 ปราณี นางงาม 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
9 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
10 กรกนก อิงคนินันท์ 2
11 ตฤณ เสรเมธากุล 2
12 เด่น เครือสาร 2
13 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
14 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
15 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
16 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
17 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
18 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
19 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
20 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
21 ชาคริต สวัสดิดล 2
22 รัตนา สนั่นเมือง 2
23 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 2
24 ธนากร วงษ์ศา 2
25 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
26 นิรมล รังสยาธร 2
27 สุชาดา บัวพันธ์ 2
28 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
29 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
30 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
31 วาสนา ณ ฝั้น 2
32 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
33 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
34 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
35 สุกัลยา ภู่ทอง 2
36 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
37 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
38 อุดมพร แพ่งนคร 1
39 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
40 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
41 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
42 เนติ วระนุช 1
43 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
44 ดวงพร เปรมจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 8
5 2550 6
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 2
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 2
13 2539 1
14 2534 1
15 2533 3
16 2529 1
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีระยะที่ 2
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การเพาะเลี้ยงพรรณพืชวงศ์ขิงบางชนิดที่พบที่เขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4 การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ต่อโรคที่ เกิดจากการเสื่อม
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
9 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
10 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
11 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
13 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี [ระยะที่ 1]
14 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของรังสีแกมมาและโคลซิซิน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.)
ปี พ.ศ. 2552
15 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
16 การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
17 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
18 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
19 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัด อุทัยธานี
20 คารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิดในประเทศไทย
21 ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
22 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2551
23 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อ ระยะที่1
24 คารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิดในประเทศไทย
25 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว (Curcuma paviflora)ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
26 ผลของรังสีแกมม่า กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มกระเจียวบางชนิด จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
27 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกระเจียวขาว โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมม่า
28 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์กระเจียวป่าบางชนิด
29 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
30 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
31 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระยะที่ 1
32 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
33 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
34 คารีโอไทพ์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว (Canis lupus familiaris)
35 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว (Curcuma paviflora)ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระยะที่ 1
36 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2549
37 คารีโอไทพ์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว (Canis Iupus familiaris)
ปี พ.ศ. 2547
38 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
39 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ ขิง ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
40 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
41 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
42 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2542
43 อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)
ปี พ.ศ. 2541
44 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2540
45 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
46 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2539
47 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2534
48 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2533
49 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
50 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
51 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2529
52 อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 Chromosome Numbers and Karyotypes of Some Orchidaceae Genus Paphiopedilum in Thailand.
54 จำนวนโครโมโซมและคารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิด ในประเทศไทย
55 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัด อุทัยธานี
56 ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Zingiber mekongense Gagnep. ในหลอดทดลอง