ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรียานันท์ แสนโภชน๋
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียานันท์ แสนโภชน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 15
2 เงินรายได้ ม.นเรศวร 9
3 พันธิตรา กมล 9
4 เกศรา บางสารี 5
5 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 5
6 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 ปราณี นางงาม 4
9 วาสนา ณ ฝั้น 2
10 นิรมล รังสยาธร 2
11 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
12 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 2
13 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
14 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 2
15 สุกัลยา ภู่ทอง 2
16 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
17 กรกนก อิงคนินันท์ 2
18 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
19 ตฤณ เสรเมธากุล 2
20 เด่น เครือสาร 2
21 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
22 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 2
23 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
24 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
25 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
26 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
27 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
28 รัตนา สนั่นเมือง 2
29 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
30 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
31 ชาคริต สวัสดิดล 2
32 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
33 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
34 ธนากร วงษ์ศา 2
35 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
36 สุชาดา บัวพันธ์ 2
37 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
38 อุดมพร แพ่งนคร 1
39 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
40 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
41 พีระศักดิ์ ฉายประสาท 1
42 เนติ วระนุช 1
43 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
44 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
45 ดวงพร เปรมจิต 1
46 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 7
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 2
8 2545 1
9 2533 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก
3 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
5 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี [ระยะที่ 1]
6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของรังสีแกมมาและโคลซิซิน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.)
ปี พ.ศ. 2552
7 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
8 การศึกษาเซลล์พันุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
9 การเพิ่มจำนวนต้นของพืชสกุลกระเจียว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2551
11 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อ ระยะที่1
12 คารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิดในประเทศไทย
13 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว (Curcuma paviflora)ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
14 ผลของรังสีแกมม่า กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มกระเจียวบางชนิด จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
15 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกระเจียวขาว โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมม่า
16 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์กระเจียวป่าบางชนิด
17 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ปี พ.ศ. 2550
18 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว Curcuma paviflora ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
19 คารีโอไทพ์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว (Canis Iupus familiaris)
ปี พ.ศ. 2546
20 การศึกษาสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของพรรณไม้วงศ์ ขิง ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
21 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2533
23 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 Chromosome Numbers and Karyotypes of Some Orchidaceae Genus Paphiopedilum in Thailand.
25 จำนวนโครโมโซมและคารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิด ในประเทศไทย
26 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัด อุทัยธานี
27 ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Zingiber mekongense Gagnep. ในหลอดทดลอง