ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีดา แต้อารักษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียดา ธารากิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา ศรีพรหมษา 6
2 เพ็ญศรี ทองเพชร 6
3 อุษณีย์ หลอดเณร 6
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
5 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง 6
6 กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง 6
7 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
9 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
10 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
12 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
13 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
14 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
15 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
16 รำไพ แก้ววิเชียร 4
17 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
18 ฐิติมา นวชินกุล 2
19 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
20 ชูจิตร นาชีวะ 2
21 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
22 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
24 วันรพี สมณช้างเผือก 2
25 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
26 นักวิชาการอิสระ 2
27 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
28 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 สงครามชัย ลีทองดี 2
31 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
32 preeda.t@nhso.go.th 2
33 สงครามชัย ทองดี 2
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
35 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
36 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
37 กิรณา แต้อารักษ์ 2
38 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
39 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
40 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
41 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
43 สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน 1
44 บุญเลิศ ลิ้มทองกุล 1
45 สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ 1
46 รุจิรา ทวีรัตน์ 1
47 ปาณบดี เอกะจัมปกะ 1
48 นันทนา เศวตวงศ์ 1
49 จุฑามาศ โมฬี 1
50 อรพิน สถิรมน 1
51 Nantana Sawetwong 1
52 กาญจนา แสงรัตน์ 1
53 Boonlert Limthongkul 1
54 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
55 Office of Health Assurrance 1
56 Kirana Tae-arruk 1
57 Ramphai Kaewwichian 1
58 Niphapan Suksir 1
59 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
60 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
61 ประวิ อ่ำพันธ์ 1
62 เจริญ เสรีรัตนาคร 1
63 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
64 ไม่มีข้อมูล 1
65 Krisada Ruangareerat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 1
6 2547 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
2 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2554
3 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
4 ข้อเสนอเชิงนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
7 สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบกระจายอำนาจด้านบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
8 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้น :
ปี พ.ศ. 2551
9 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
ปี พ.ศ. 2547
10 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค