ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีดา แต้อารักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียดา ธารากิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา ศรีพรหมษา 6
2 อุษณีย์ หลอดเณร 6
3 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง 6
4 กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง 6
5 เพ็ญศรี ทองเพชร 6
6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
7 นิภาพรรณ สุขศิริ 3
8 รำไพ แก้ววิเชียร 3
9 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
10 กิรณา แต้อารักษ์ 2
11 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
16 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
17 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
18 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
19 สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน 1
20 บุญเลิศ ลิ้มทองกุล 1
21 กาญจนา แสงรัตน์ 1
22 ปาณบดี เอกะจัมปกะ 1
23 Boonlert Limthongkul 1
24 จุฑามาศ โมฬี 1
25 นันทนา เศวตวงศ์ 1
26 ประวิ อ่ำพันธ์ 1
27 Krisada Ruangareerat 1
28 สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ 1
29 รุจิรา ทวีรัตน์ 1
30 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
31 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
32 เจริญ เสรีรัตนาคร 1
33 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
34 ชูจิตร นาชีวะ 1
35 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
36 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
37 อรพิน สถิรมน 1
38 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
39 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
41 Nantana Sawetwong 1
42 Office of Health Assurrance 1
43 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
45 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
46 นักวิชาการอิสระ 1
47 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
48 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
49 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
50 สงครามชัย ลีทองดี 1
51 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 ฐิติมา นวชินกุล 1
53 วันรพี สมณช้างเผือก 1
54 Niphapan Suksir 1
55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
56 สงครามชัย ทองดี 1
57 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
58 preeda.t@nhso.go.th 1
59 ไม่มีข้อมูล 1
60 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
61 Ramphai Kaewwichian 1
62 Kirana Tae-arruk 1
63 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
64 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
65 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 3
7 2547 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Health Providers’ Perception and Opinion towards an Increase of Budget to Facilitate Appendectomy, Hernia Repair Surgery and Tubal Resection in Community Hospitals of Seven Provinces in North-Eastern Region, Thailand
2 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
3 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2557
4 วิจัย เปลี่ยนชีวิต
ปี พ.ศ. 2554
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบกระจายอำนาจด้านบริการสุขภาพ
7 ข้อเสนอเชิงนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
8 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
10 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้น :
ปี พ.ศ. 2551
11 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
13 ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542-2550
ปี พ.ศ. 2547
14 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
15 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับต้น
ปี พ.ศ. 2543
16 ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับต้นของไทย ในการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
17 การหารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2541
18 ประสบการณ์การดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ