ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีดา แต้อารักษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียดา ธารากิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุษณีย์ หลอดเณร 6
2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
3 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง 6
4 วนิดา ศรีพรหมษา 6
5 กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง 6
6 เพ็ญศรี ทองเพชร 6
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
9 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
10 รำไพ แก้ววิเชียร 4
11 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
12 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
14 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
16 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
17 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
18 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
19 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
20 preeda.t@nhso.go.th 2
21 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
22 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
23 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
24 สงครามชัย ลีทองดี 2
25 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
26 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
27 ชูจิตร นาชีวะ 2
28 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
29 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
30 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
31 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
32 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
33 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
34 ฐิติมา นวชินกุล 2
35 สงครามชัย ทองดี 2
36 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
37 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
39 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
40 กิรณา แต้อารักษ์ 2
41 วันรพี สมณช้างเผือก 2
42 นักวิชาการอิสระ 2
43 สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน 1
44 บุญเลิศ ลิ้มทองกุล 1
45 สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ 1
46 รุจิรา ทวีรัตน์ 1
47 ปาณบดี เอกะจัมปกะ 1
48 นันทนา เศวตวงศ์ 1
49 จุฑามาศ โมฬี 1
50 อรพิน สถิรมน 1
51 Nantana Sawetwong 1
52 กาญจนา แสงรัตน์ 1
53 Boonlert Limthongkul 1
54 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
55 Office of Health Assurrance 1
56 Kirana Tae-arruk 1
57 Ramphai Kaewwichian 1
58 Niphapan Suksir 1
59 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
60 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
61 ประวิ อ่ำพันธ์ 1
62 เจริญ เสรีรัตนาคร 1
63 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
64 ไม่มีข้อมูล 1
65 Krisada Ruangareerat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 1
6 2547 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
2 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2554
3 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
4 ข้อเสนอเชิงนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
7 สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบกระจายอำนาจด้านบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
8 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้น :
ปี พ.ศ. 2551
9 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
ปี พ.ศ. 2547
10 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค