ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา แสงโสดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 9
2 เสาวรี บำรุง 6
3 อนุชา เหลาเคน 6
4 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
5 วินัย ศรวัต 6
6 อานนท์ มลิพันธ์ 6
7 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
8 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
9 ประนอม ใจอ้าย 6
10 มัตติกา ทองรส 6
11 นพดล แดงพวง 6
12 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
13 ศศิธร ประพรม 6
14 จารุวรรณ บางแวก 3
15 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
16 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
17 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
18 กิติพร เจริญสุข 3
19 ณิชา โป้ทอง 3
20 สุภาวดี สมภาค 3
21 สมชาย บุญประดับ 3
22 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
23 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
24 พวงผกา อ่างมณี 3
25 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
26 แฉล้ม มาศวรรณา 3
27 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
28 สายชล แสงแก้ว 3
29 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
30 ฉลอง เกิดศรี 3
31 รัศมี สิมมา 3
32 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
33 อิสระ พุทธสิมมา 3
34 ปรัชญา เอกฐิน 3
35 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
36 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
37 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
38 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
39 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
40 สุชาติ คำอ่อน 3
41 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
42 สันติ พรหมคำ 3
43 รจนา ไวยเจริญ 3
44 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
45 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
46 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
47 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
48 สุภชัย วรรณมณี 3
49 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
50 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
51 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
52 วัลลีย์ อมรพล 3
53 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
54 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
55 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
56 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
57 เอมอร เพชรทอง 3
58 สมพงษ์ ทองช่วย 3
59 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
60 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
61 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
62 อารีรัตน์ พระเพชร 3
63 เมธาพร พุฒขาว 3
64 จงรักษ์ จารุเนตร 3
65 จิตอาภา ชมเชย 3
66 จันทนา ใจจิตร 3
67 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
68 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
69 ประพิศ วองเทียม 3
70 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
71 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
72 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
73 สุจิตร ใจจิตร 3
74 พิชิต สพโชค 3
75 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
76 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
77 ชมัยพร บัวมาศ 3
78 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
79 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
80 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
81 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
82 ญาณิน สุปะมา 3
83 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
84 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
85 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
86 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
87 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
88 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
89 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
90 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
91 สาคร โรจนัย 3
92 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
93 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
94 บุญญาภา ศรีหาตา 3
95 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
96 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
97 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
98 สุภาพร สุขโต 3
99 ละเอียด ปั้นสุข 3
100 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
101 กาญจนา ทองนะ 3
102 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
103 มณี หาชานนท์ 3
104 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
105 กิตติพร เจริญสุข 3
106 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
107 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
108 เมธาพร พุฒขำว 3
109 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
110 วลัยพร ศะศิประภา 3
111 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
112 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
113 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
114 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
115 เบญจมาศ คำสืบ 3
116 ปิยะรัตน์ จังพล 3
117 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
118 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
119 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
120 สุนัดดา เชาวลิต 3
121 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
122 โอภาษ บุญเส็ง 3
123 อิทธิพล บรรณาการ 3
124 สุเทพ สหายา 3
125 อัมพร วิโนทัย 3
126 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
127 ศักดา พุทธพาธ 3
128 โอภำษ บุญเส็ง 3
129 กุลชาติ นำคจันทึก 3
130 สุมนำ งามผ่องใส 3
131 จำนง ชัญถาวร 3
132 กฤชพร ศรีสังข์ 3
133 นงลักษณ์ จีนกูล 3
134 มานิตา คงชื่นสิน 3
135 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
136 ลักขณา บำรุงศรี 3
137 จรรยา มณีโชติ 3
138 โสภิตา สมคิด 3
139 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
140 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2539 1
4 543 13