ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา แสงโสดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 9
2 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
3 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
4 มัตติกา ทองรส 6
5 อานนท์ มลิพันธ์ 6
6 นพดล แดงพวง 6
7 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
8 ประนอม ใจอ้าย 6
9 อนุชา เหลาเคน 6
10 เสาวรี บำรุง 6
11 วินัย ศรวัต 6
12 ศศิธร ประพรม 6
13 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
14 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
15 กิตติพร เจริญสุข 3
16 ศิริลักษณ์ สมนึก 3
17 สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ 3
18 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
19 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
20 กาญจนา ทองนะ 3
21 วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ 3
22 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
23 บุญญาภา ศรีหาตา 3
24 ญาณิน สุปะมา 3
25 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
26 มณี หาชานนท์ 3
27 วราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
28 ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย 3
29 เอมอร เพชรทอง 3
30 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
31 สมพงษ์ ทองช่วย 3
32 วัลลีย์ อมรพล 3
33 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
34 สุภชัย วรรณมณี 3
35 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
36 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
37 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
38 ละเอียด ปั้นสุข 3
39 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
40 สุภาพร สุขโต 3
41 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
42 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
43 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
44 ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ 3
45 จุฑามาส ศรีสาราญ 3
46 เครือวัลย์ บุญเงิน 3
47 จรรยา มณีโชติ 3
48 โสภิตา สมคิด 3
49 นงลักษณ์ จีนกูล 3
50 ศักดา พุทธพาธ 3
51 กฤชพร ศรีสังข์ 3
52 ลักขณา บำรุงศรี 3
53 มานิตา คงชื่นสิน 3
54 เบญจมาศ คำสืบ 3
55 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
56 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
57 สุเทพ สหายา 3
58 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
59 อัมพร วิโนทัย 3
60 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
61 โอภำษ บุญเส็ง 3
62 สาคร โรจนัย 3
63 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
64 พสุ อารีสกุลวัฒนา 3
65 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
66 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
67 เปรมจิตต์ ใจหาญ 3
68 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
69 ราพร วงษ์ศิริวรรณ 3
70 จำนง ชัญถาวร 3
71 กุลชาติ นำคจันทึก 3
72 สุมนำ งามผ่องใส 3
73 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
74 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
75 เมธาพร พุฒขำว 3
76 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 3
77 สุจิตร ใจจิตร 3
78 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
79 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
80 รัศมี สิมมา 3
81 ฉลอง เกิดศรี 3
82 อิสระ พุทธสิมมา 3
83 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
84 สันติ พรหมคำ 3
85 รจนา ไวยเจริญ 3
86 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
87 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
88 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
89 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
90 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
91 สุชาติ คำอ่อน 3
92 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
93 ปรัชญา เอกฐิน 3
94 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
95 ชมัยพร บัวมาศ 3
96 ปิยะรัตน์ จังพล 3
97 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
98 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
99 วลัยพร ศะศิประภา 3
100 โอภาษ บุญเส็ง 3
101 อิทธิพล บรรณาการ 3
102 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
103 เมธาพร พุฒขาว 3
104 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
105 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
106 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
107 สุนัดดา เชาวลิต 3
108 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
109 ณิชา โป้ทอง 3
110 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
111 ประพิศ วองเทียม 3
112 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
113 อารีรัตน์ พระเพชร 3
114 จิตอาภา ชมเชย 3
115 จงรักษ์ จารุเนตร 3
116 พิชิต สพโชค 3
117 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
118 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
119 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
120 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
121 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
122 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
123 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
124 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
125 จันทนา ใจจิตร 3
126 กิติพร เจริญสุข 3
127 สายชล แสงแก้ว 3
128 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
129 จารุวรรณ บางแวก 3
130 สุภาวดี สมภาค 3
131 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
132 แฉล้ม มาศวรรณา 3
133 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
134 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
135 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
136 สมชาย บุญประดับ 3
137 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
138 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
139 พวงผกา อ่างมณี 3
140 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2539 1
4 543 13