ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา เกรียงกรกฎ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา เกรียงกรกฏ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 6
3 2553 4
4 2552 5
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2554
2 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี
4 การจัดสมดุลการผลิตสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต
5 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือช่ายอินเตอร์เน็ต
6 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :
7 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือช่ายอินเตอร์เน็ต ;
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยฮิวริสติก
10 การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
11 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ ด้วยวิธีฮิวริสติก
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
13 วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ
14 ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
16 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม สำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ ด้วยวิธีฮิวริสติก