ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา อุปโยคิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2548 2
3 2547 1
4 2543 4
5 2542 2
6 2541 3
7 2540 4
8 2539 1
9 2537 1
10 2533 1
11 2521 1
12 2519 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบพื้นบ้านและบุหรี่มวนเอง
2 การสำรวจความต้องการการรับการสนับสนุน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
3 การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย
4 สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
5 สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
6 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา
7 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา
8 พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
9 การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2542
10 ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
11 ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
12 โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การศึกษาสถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
14 ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
15 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา
16 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา
17 ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
18 ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
19 ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
20 สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
21 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
22 รายชื่อเอกสารจากโครงการประมวลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการชลประทานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2519
23 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
25 การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการพัฒนา