ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 29
2 มิศรา สตะเวทิน 1
3 ปัญญา คำพรเหลือ 1
4 ปราโมทย์ สันตยากร 1
5 มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ 1
6 วันชัย ปั้นทอง 1
7 สมศักดิ์ วิเศษโสภากุล 1
8 วิเชียร ปิยะวรากร 1
9 บุญฤทธิ์ แสนพาน 1
10 ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ 1
11 อัครพงษ์ มณีภาค 1
12 จรัญ วงศ์สวัสดิ์ 1
13 จตุพร บุรุษพัฒน์ 1
14 ทศพร จุลศิริ 1
15 กฤช เอื้อวงศ์ 1
16 สิริวุฒิ หงษ์พานิช 1
17 ชาญชัย รามโกมุท 1
18 ทัศนัย สุวรรณศิลป์ 1
19 อนุชาติ สมานพันธ์ 1
20 ธีระพล สุคนธวิท 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
22 อัจฉรีย์ เทพประเสริฐวังศา 1
23 เถกิง เจริญศรี 1
24 ประกายเพชร นิชานนท์ 1
25 เฉลิม สุภมร 1
26 นนทลี หวังเทอดเกียรติ 1
27 ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ 1
28 คนึงนิจ วีระปุลลี 1
29 สริดา วีรณะ 1
30 อำมร เขมะอุดม 1
31 อมร วิชัยดิษฐ์ 1
32 วิษณุ เครืองาม 1
33 สมพร ถาวร 1
34 สุกัญญา วินิจศาสตร์, 2517- 1
35 วรทัศน์ วานิชอังกูร 1
36 ปวิชญา กานนท์รังษี 1
37 ณรงค์ ไชยวงศ์ 1
38 สมชาย หลั่งหมอยา 1
39 ปิยนาถ บุนนาค 1
40 วีณา เรืองสกุล 1
41 ภาณุเดช พัฒนธรรม 1
42 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
43 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
44 ภิญโญ จิตรแก้ว 1
45 สุภัตรา คล้ายคุ้ม 1
46 ลาวัลย์ วิทยาวุฑฒิกุล 1
47 พิชัย อยู่คง 1
48 พินิจ ราชวัฒน์ 1
49 อุดร ยอมเจริญ 1
50 วทัญญู ทิพยมณฑา 1
51 มานะศรี ยงเจริญ 1
52 วิโรจน์ กุลสรรค์ศุภกิจ 1
53 ชัยโรจน์ เกตุกำเนิด 1
54 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
55 ภุชงค์ นุตราวงศ์ 1
56 พีรศักดิ์ นนทะเปารยะ 1
57 พีรยุทธ ศิริขันธ์ 1
58 อภิชาติ พุ่มแก้ว 1
59 พีรศักดิ์ นนทะเปารยะ 1
60 ชัยวัฒน์ วีรานันท์ 1
61 ณพวัฒน์ อารยางกูร 1
62 ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ 1
63 บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 1
64 ปิยะพันธ์ ปิงเมือง 1
65 มนต์ชัย ศรีประเสริฐ 1
66 อยุทธ์ เพชรอินทร 1
67 ภราดร เสถียรดี 1
68 อนุชา อรุณรัศมีโชติ 1
69 ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 1
70 ปิยะพงษ์ นันต์ธนะ 1
71 ธวัชชัย วงษ์มณฑล 1
72 ชูชาติ น้อยคนดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2543 1
3 2542 1
4 2540 1
5 2539 3
6 2538 2
7 2537 5
8 2536 3
9 2535 5
10 2534 4
11 2533 9
12 2532 1
13 2531 2
14 2528 2
15 2525 5
16 2524 3
17 2523 5
18 2522 1
19 2521 1
20 2520 4
21 2519 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 พรรคพลังธรรม : ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย
2 หอการค้าไทย : ในกระบวนการทางการเมืองของไทย
ปี พ.ศ. 2543
3 ปัญหาการเมืองเรื่องนโยบายป่าชุมชนในประเทศไทย : ศึกษากรณี ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2542
4 กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540
ปี พ.ศ. 2540
5 การขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2512-2535)
ปี พ.ศ. 2539
6 อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล : ศึกษากรณีชมรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2536
7 ความคิดเห็นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยอง ที่มีต่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาตำบล
8 ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อปัญหาการนำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2538
9 กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวง
10 ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองกับความรับผิดชอบของนายตำรวจระดับอาวุโส
ปี พ.ศ. 2537
11 ความคิดทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง
12 คณะกรรมการ ป.ป.ป. : กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการการเมืองของไทย
13 อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
14 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ "ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร"
15 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับการยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42
ปี พ.ศ. 2536
16 การกำหนดเกณฑ์อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายไทย
17 ภาวะผู้นำของกลุ่มอิทธิพล : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านครัว
18 การสร้างและรักษาฐานคะแนนเสียงของพรรคพลังธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
19 การเลือกสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษาพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่
20 บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากนักธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
21 บทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์
22 การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2532
23 การศึกษาบทบาททางการเมืองขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2530-2534
ปี พ.ศ. 2534
24 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นไทยมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
25 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของพรรคการเมืองไทย ในการสนองตอบความต้องการของประชาชน ในช่วงสมัยของรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ชุดที่ 1
26 ทหารกับการกำหนดนโยบายของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ 2524
27 การพัฒนาระบบพรรคการเมืองเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2533
28 การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย
29 การพัฒนาระบบพรรคการเมืองเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการ เมืองในระบอบประชาธิปไตย
30 การก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคชาติไทย
31 การก่อตัวและบทบาทของสภาองค์การลูกจ้าง ในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
32 ปัญหาพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งในระบบการเมืองไทย : ศึกษา เฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2531
33 พรรคการเมืองไทยกับฐานคะแนนเสียง ศึกษากรณีของพรรคประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
34 บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2531 : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล
35 การวิเคราะห์การเมืองไทยช่วงปี 2516-2519
36 แบบแผนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชน ในเขตสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง และประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2532
37 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร : ศึกษากรณี การควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรของไทย (พ.ศ.2526-2529)
ปี พ.ศ. 2531
38 ความแตกแยกภายในพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย
39 การขยายตัวของระบบราชการและผลกระทบต่อการพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2528
40 การเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน : ศึกษากรณีโครงการหมออาสาหมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานี
41 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อสมาชิก : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
42 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้สำนึกทางการเมืองต่อหน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
43 ทัศนคติทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงานไทย
44 การก่อตัวของพรรคประชาธิปัตย์ในกระบวนการทางการเมืองไทย
45 การบริหารงานเมืองพัทยา
46 การวิเคราะห์พฤติกรรมในการปฎิบัติงานตามระบบราชการในทัศนคติ ของข้าราชการครูไทยพุทธ และมุสลิมต่อการปฎิบัติราชการในจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2524
47 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนภูมิภาค ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางด้านเกษตรและด้านสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี
48 การศึกษาเรื่องขวัญและความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน : เปรียบเทียบระหว่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดกับพนักงานธนาคารออมสิน
49 พฤติกรรมทางการบริหารของข้าราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มนักปกครองระดับรอง (นปร.) ในส่วนกลางของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2523
50 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
51 การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อนโยบาย เกี่ยวกับนักศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
52 การบริหารงานของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
53 ปัญหาการจัดบรการของรัฐในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการทำนาครั้งที่สองในจังหวัดอ่างทอง
54 ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อสหภาพแรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2522
55 ขวัญและความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกับครูสังกัดเทศบาล ในเขตจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2521
56 ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาลในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ปี พ.ศ. 2520
57 ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง ในอำเภอชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
58 พฤติกรรมการเลือกตั้งทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี
59 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
60 การก่อตัวและบทบาททางการเมืองของสหภาพแรงงานในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงระหว่างปี 2515-2519
ปี พ.ศ. 2519
61 แรงงานกับปัญหาการนัดหยุดงานในประเทศไทย
62 การเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย
63 การก่อตัวของกลุ่มอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองไทย
64 ตำรวจกับการเมืองไทย
65 ขวัญและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของปลัดอำเภอในภาคใต้