ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา วิหคโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา วิหคโต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
3 ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับบุคคลากรทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
7 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2548
8 การประเมินสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2544
10 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
11 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
12 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
13 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2542
14 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
17 การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน เพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2524
18 การฝึกครูประจำการในการประยุกต์หลักพฤติกรรมเพื่อสร้างและรักษาพฤติกรรมที่อยู่ในระเบียบวินัยของนักเรียนในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2519
19 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การทลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน เพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน