ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา บุญจูง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 4
7 2549 5
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2543 1
12 2541 1
13 2540 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb
ปี พ.ศ. 2558
2 การยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษาเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
4 สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
6 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma comosa Roxb.
7 การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ
ปี พ.ศ. 2551
8 ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
9 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma comosa Roxb.
10 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรสายพันธุใหม
11 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรสายพันธุ์ใหม่ Curcuma of.comosa Roxb.และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผล
12 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสาร ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma comosa Roxb.
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
14 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ ปวด ของพืชสมุนไพร Curcuma of comosa Roxb
16 ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสาบพันธุ์ใหม่ Curcuma cf. comosa Roxb และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผล
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อม ในการสร้างเว็บไซต์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2548
18 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และการศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
19 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวด ของพืชสมุนไพร Curcuma ef. comosa Roxb
ปี พ.ศ. 2547
20 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2546
21 โครงการที่ 1 การสกัด แยกบริสุทธ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีบันทึกการใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
22 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
ปี พ.ศ. 2541
23 การออกแบบและสังเคราะห์สารประกอบคูมารินเอไมด์เพื่อใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2540
24 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา