ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา นีระ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา แน่นหนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การใช้ฟางข้าวและสารสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าข้าวในระยะปรับเปลี่ยนไปเป็นเกษตรอินทรีย์
2 การใช้ฟางข้าวและสารสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าข้าวในระยะปรับเปลี่ยนไปเป็นเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
3 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
5 ผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
6 ความอบอุ่นในสถานที่ทำงานและการรับรู้การสนับสนุน จากองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2550
7 การจัดการประสิทธิภาพการปลดปล่อยธาตุอาหารจากวัสดุอินทรีย์โยใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในผลิตข้าวหอมอินทรีย์
8 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
9 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
10 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมดอกมะลิ 105
11 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2547
12 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
13 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมดอกมะลิ 105
14 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2545
15 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
16 ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105