ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา ช้างขวัญยืน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
2 สมภาร พรมทา 3
3 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2
4 อชิรพจณิชา พลายนาค 2
5 วิทย์ วิศทเวทย์ 2
6 พรทิพา บรรทมสินธุ์ 1
7 อรรถจินดา ดีผดุง 1
8 ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง 1
9 สุชาดา วสุธาร 1
10 สันติ วงศ์จรูญลักษณ์ 1
11 ไพรสันต์ สุวรรณไตร 1
12 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 1
13 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 1
14 พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ 1
15 พระมหาอุทัย ศรสวัสดิ์ (ญาณธโร) 1
16 สุขสันต์ จันทะโชโต 1
17 วีรยุทธ เกิดในมงคล 1
18 สมศิริ ปรมัตถ์วินัย 1
19 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 1
20 เทพี จรัสจรุงเกียรติ 1
21 ติษยภรณ์ ศรีราษฎร์ 1
22 พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์) 1
23 จิรายุ นพวงศ์, ม.ล. 1
24 กัลยา รักหลวง 1
25 เนื่องน้อย บุณยเนตร 1
26 ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2550 2
4 2549 2
5 2546 2
6 2545 4
7 2544 1
8 2541 1
9 2533 1
10 2528 2
11 2526 2
12 2523 1
13 2522 1
14 2521 1
15 2515 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3 ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
4 การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2550
5 มายากับสถานภาพของความดี - ชั่วในปรัชญาเวทานตะของศังกราจารย์
6 ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้
ปี พ.ศ. 2549
7 บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
8 ความสำคัญของพระพุทธรูปในด้านสังคมและการเมืองสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2546
9 บทปริทัศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์
10 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
11 วิธีบัญญัติและลักษณะเฉพาะของศัพท์บัญญัติในวิชาปรัชญา
12 ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา
13 การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนา
14 งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ปี พ.ศ. 2544
15 การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์
ปี พ.ศ. 2541
16 พระปัญญาบารมีของพระเวสสันดร
ปี พ.ศ. 2533
17 ปรัชญาสังคมของพุทธศาสนา : เสรีนิยม หรือสังคมนิยม
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญา และปรัชญาภควัทคีตา
19 การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องปัญหาความเสมอภาคของสตรี
ปี พ.ศ. 2526
20 หน้าที่ทางจริยธรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
21 ปัญหาเรื่องความชอบธรรมของการดื้อแพ่ง : การศึกษาเชิงวิจารณ์
ปี พ.ศ. 2523
22 การวิเคราะห์ความคิดเรื่อง ความยุติธรรม ในอุดมรัฐของเพลโต
ปี พ.ศ. 2522
23 การศึกษาแนวความคิดปรัชญาการเมืองของเบอร์ทรัน รัสเซล
ปี พ.ศ. 2521
24 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องจิตในปรัชญาของเบอร์ทรันด์ รัสเซล
ปี พ.ศ. 2515
25 การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมัยอยุธยา