ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ช้างขวัญยืน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา ช้างขวัญยืน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 4
2 สมภาร พรมทา 3
3 วิทย์ วิศทเวทย์ 2
4 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2
5 อชิรพจณิชา พลายนาค 2
6 กัลยา รักหลวง 1
7 สุขสันต์ จันทะโชโต 1
8 เนื่องน้อย บุณยเนตร 1
9 จิรายุ นพวงศ์, ม.ล. 1
10 ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง 1
11 พรทิพา บรรทมสินธุ์ 1
12 อรรถจินดา ดีผดุง 1
13 พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์) 1
14 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 1
15 ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์ 1
16 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 1
17 สันติ วงศ์จรูญลักษณ์ 1
18 พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ 1
19 พระมหาอุทัย ศรสวัสดิ์ (ญาณธโร) 1
20 สุชาดา วสุธาร 1
21 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 1
22 ไพรสันต์ สุวรรณไตร 1
23 วีรยุทธ เกิดในมงคล 1
24 สมศิริ ปรมัตถ์วินัย 1
25 เทพี จรัสจรุงเกียรติ 1
26 ติษยภรณ์ ศรีราษฎร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2550 3
4 2549 2
5 2546 3
6 2545 4
7 2544 1
8 2541 1
9 2533 1
10 2528 2
11 2526 2
12 2523 1
13 2522 1
14 2521 1
15 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3 ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
4 การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
6 มายากับสถานภาพของความดี - ชั่วในปรัชญาเวทานตะของศังกราจารย์
7 ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้
ปี พ.ศ. 2549
8 บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
9 ความสำคัญของพระพุทธรูปในด้านสังคมและการเมืองสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2546
10 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
11 บทปริทัศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์
12 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
13 วิธีบัญญัติและลักษณะเฉพาะของศัพท์บัญญัติในวิชาปรัชญา
14 ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา
15 การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนา
16 งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ปี พ.ศ. 2544
17 การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์
ปี พ.ศ. 2541
18 พระปัญญาบารมีของพระเวสสันดร
ปี พ.ศ. 2533
19 ปรัชญาสังคมของพุทธศาสนา : เสรีนิยม หรือสังคมนิยม
ปี พ.ศ. 2528
20 การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญา และปรัชญาภควัทคีตา
21 การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องปัญหาความเสมอภาคของสตรี
ปี พ.ศ. 2526
22 หน้าที่ทางจริยธรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
23 ปัญหาเรื่องความชอบธรรมของการดื้อแพ่ง : การศึกษาเชิงวิจารณ์
ปี พ.ศ. 2523
24 การวิเคราะห์ความคิดเรื่อง ความยุติธรรม ในอุดมรัฐของเพลโต
ปี พ.ศ. 2522
25 การศึกษาแนวความคิดปรัชญาการเมืองของเบอร์ทรัน รัสเซล
ปี พ.ศ. 2521
26 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องจิตในปรัชญาของเบอร์ทรันด์ รัสเซล
ปี พ.ศ. 2515
27 การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมัยอยุธยา