ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ฐิติยา เพชรมุนี 4
3 นัชชา เตชเลิศวิภพ 2
4 พรรณปพร ภิรมย์วงษ์ 2
5 ยุธิดา มิจินา 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
7 ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ 2
8 ยุรี ใบตระกูล 1
9 ณัฐประวีณ ศรีทรัพย์ 1
10 พิสมัย พึ่งวิกรัย 1
11 ไฉน สนสกุล 1
12 ศรีพงศ์ อุดมครบ 1
13 กรรณิการ์ อุ้ยตระกูล 1
14 ธรา วิริยะพานิช 1
15 พิชิต จีระวัฒนะ 1
16 นภสมน นิจรันดร์ 1
17 วรเมธ ยอดบุ่น 1
18 ศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี 1
19 ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ 1
20 พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร 1
21 ลดาวัลย์ รุ่งเรืองพัฒนา 1
22 สมพงศ์ บัวชาบาล 1
23 ศิริลักษณ์ สุภากุล 1
24 รัตติกร สุนารทพิณ 1
25 ภรณี หิรัญวรชาติ 1
26 เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ 1
27 ศยามล เจริญรัตน์ 1
28 โสมรัตน์ หุตาคม 1
29 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
30 ชนิดา บุญญาศิริรักษ์ 1
31 เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 1
32 นรวัฒน์ รามฤทธิ์ 1
33 รตพร ปัทมเจริญ 1
34 นฤมล อรุโณทัย 1
35 สุริชัย หวันแก้ว 1
36 อมรา พงศาพิชญ์ 1
37 สาคร สมเสริฐ 1
38 สุพรรษา อติประเสริฐกุล 1
39 วันเพ็ญ ปัณราช 1
40 อรอร ภู่เจริญ 1
41 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
42 จรัส สุวรรณมาลา 1
43 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
44 ประดิษฐ์ ภาสดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 5
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 4
8 2545 3
9 2544 2
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 2
13 2539 2
14 2538 2
15 2537 2
16 2535 1
17 2533 1
18 2531 2
19 2526 3
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อัตลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชาย
2 แองเจิล แก๊งสตาซ์ : อัตลักษณ์และการใช้เวลาว่างของผู้หญิงแต่งรถ
3 อัตลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชาย
4 แองเจิล แก๊งสตาซ์ : อัตลักษณ์และการใช้เวลาว่างของผู้หญิงแต่งรถ
ปี พ.ศ. 2552
5 ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.com
6 อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี ผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
7 ความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
8 ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี WWW.TVXQ-DREAMLAND.COM
9 อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี ผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
11 โนรา : สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยุคโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2549
12 "พลังสีหมากสุก" : ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมของผู้เฒ่าบ้านนอกจากร้อยเอ็ดในบริบทสังคมนคร
ปี พ.ศ. 2548
13 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อข่มขืนของวัยรุ่นหญิงในสยามแสควร์
14 อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2547
15 พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย
16 พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช
ปี พ.ศ. 2546
17 ความรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ต่อการป้องกันรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ
18 วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชนชั้นกลางคริสเตียน : ศึกษากรณีชุมชนคริสตจักรใจสมาน กรุงเทพมหานคร
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรของตำรวจจราจร : ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 7-8
ปี พ.ศ. 2545
21 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
22 บทบาทของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาในวิถีชีวิตของคนจนเมือง : ศึกษากรณี ชุมชนแออัด เขตหนองแขม
23 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของบุคลากรในองศ์กรเอกชนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ : ศึกษากรณีบ้านพักใจ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
24 บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
25 "งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน
ปี พ.ศ. 2543
26 บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่ง
ปี พ.ศ. 2542
27 การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมงมุสลิม : บ้านแสนสุข จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
28 เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง
29 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีเรือนจำแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2539
30 การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชาวไร่นามุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน "ปัตตานี"
31 การปรับตัวทางสังคม และเศรษฐกิจของชาวนา จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามประเพณีเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ : ศึกษากรณีหมู่บ้านดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2538
32 การใช้แรงงานสตรีเชิงเศรษฐกิจของครอบครัวในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
33 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบทในภาคกลาง อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2537
34 พิธีบุญกำฟ้าของลาวพวน : กรณีศึกษาหมู่บ้านพวน ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
35 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและการธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้านลัดเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2535
36 การธำรงชาติพันธุ์และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2533
37 พิธีกรรมฟ้อนผีกับการจัดระเบียบสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2531
38 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน จากองค์การอนุเคราะห์เด็กนอร์เว จังหวัดขอนแก่น
39 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ : ศึกษาครอบครัว ที่มีเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแออัดย่านท่าเรือคลองเตย
ปี พ.ศ. 2526
40 การจัดช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
41 ตลาดท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : บทบาทพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
42 การจัดช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานคร