ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา กาเพ็ชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 5
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
3 นิลุบล ทวีกุล 4
4 วัลลีย์ อมรพล 4
5 สมควร คล้องช้าง 4
6 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
7 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 4
8 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
9 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
10 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 3
11 มัทนา วานิชย์ 3
12 บุญญาภา ศรีหาตา 3
13 สุภาพร สุขโต 3
14 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
15 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
16 อิสระ พุทธสิมมา 3
17 วินัย ศรวัต 3
18 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
19 วาสนา วันดี 3
20 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
21 แคทลียา เอกอุ่น 2
22 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
23 สมชาย บุญประดับ 2
24 สมปอง นิลพันธ์ 2
25 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
26 สหัสชัย คงทน 2
27 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
28 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
29 อุบล หินเธาว์ 2
30 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
31 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
32 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
33 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
34 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
35 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
36 นฤทัย วรสถิตย์ 2
37 อัมพร ทองปลิว 2
38 รัชนี โสภา 2
39 วีระพล พลรักดี 2
40 สุพัตรา ดลโสภณ 2
41 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
42 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
43 อนันต์ ทองภู 2
44 เจิม จาประโคน 2
45 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
46 ปัทมกร พงวาเรศ 2
47 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
48 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
49 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
50 บุญญภา ศรีหาตา 2
51 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
52 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
53 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
54 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
55 สมฤทัย ตันเจริญ 2
56 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
57 เหรียญทอง พานสายตา 2
58 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
59 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
60 แววตา พลกุล 2
61 วนิดา โนบรรเทา 2
62 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
63 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
64 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
65 พิกุล ซุนพุ่ม 1
66 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
67 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
68 อนุชา เหลาเคน 1
69 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
70 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
71 นาฏญา โสภา 1
72 ไพริน ผลตระกูล 1
73 ลินดา วิมลเก็จ 1
74 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
75 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
76 ปิยะรัตน์ จังพล 1
77 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
78 - 1
79 สันนิภา สุรทัตต์ 1
80 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
81 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
82 เบญจมาศ คำสืบ 1
83 ประชา ถ้าทอง 1
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 อลงกร อมรศิลป์ 1
86 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
87 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
88 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
89 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
90 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
91 สัญชัย พยุงภร 1
92 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2548 1
4 1086 2
5 543 8