ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา กาเพ็ชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 5
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
3 สมควร คล้องช้าง 4
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
5 วัลลีย์ อมรพล 4
6 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 4
7 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
8 นิลุบล ทวีกุล 4
9 บุญญาภา ศรีหาตา 3
10 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
11 วินัย ศรวัต 3
12 อิสระ พุทธสิมมา 3
13 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 3
14 มัทนา วานิชย์ 3
15 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
16 สุภาพร สุขโต 3
17 วาสนา วันดี 3
18 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
19 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
20 สมฤทัย ตันเจริญ 2
21 เหรียญทอง พานสายตา 2
22 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
23 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
24 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
25 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
26 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
27 วนิดา โนบรรเทา 2
28 สหัสชัย คงทน 2
29 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
30 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
31 แคทลียา เอกอุ่น 2
32 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
33 สมปอง นิลพันธ์ 2
34 แววตา พลกุล 2
35 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
36 สมชาย บุญประดับ 2
37 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
38 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
39 อุบล หินเธาว์ 2
40 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
41 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
42 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
43 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
44 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
45 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
46 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
47 วีระพล พลรักดี 2
48 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
49 สุพัตรา ดลโสภณ 2
50 อัมพร ทองปลิว 2
51 รัชนี โสภา 2
52 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
53 นฤทัย วรสถิตย์ 2
54 อนันต์ ทองภู 2
55 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
56 บุญญภา ศรีหาตา 2
57 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
58 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
59 เจิม จาประโคน 2
60 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
61 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
62 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
63 ปัทมกร พงวาเรศ 2
64 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
65 ไพริน ผลตระกูล 1
66 นาฏญา โสภา 1
67 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
68 ปิยะรัตน์ จังพล 1
69 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
70 ประชา ถ้าทอง 1
71 สันนิภา สุรทัตต์ 1
72 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
73 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
74 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
75 - 1
76 เบญจมาศ คำสืบ 1
77 ประชา ถ้ำทอง 1
78 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
79 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
80 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
81 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
82 สัญชัย พยุงภร 1
83 อลงกร อมรศิลป์ 1
84 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
85 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
86 ลินดา วิมลเก็จ 1
87 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
88 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
89 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
90 อนุชา เหลาเคน 1
91 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
92 พิกุล ซุนพุ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2548 1
4 1086 2
5 543 8