ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา การสุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 สุชาติ มงคลพันธุ์ 3
3 วิพุธ พูลเจริญ 1
4 นเรศ ดำรงชัย 1
5 Nares Damrongchai 1
6 Amnat Chidthaisong 1
7 อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์ 1
8 วิภา รุ่งดิลกโรจน์ 1
9 สุธี จำนงชอบ 1
10 Thaweesak Koanantakool 1
11 อัจฉรา เศรษฐนันท์ 1
12 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
13 Morakot Tanticharoen 1
14 Wiputh Pooljaroen 1
15 สุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส 1
16 Sirintornthep Towprayoon 1
17 Kitipong Promwong 1
18 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
19 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
20 มรกต ตันติเจริญ 1
21 วัลลภ บุญคง 1
22 เพ็ญทิพย์ คุณารักษ์ 1
23 เฉลิม ศรีสวรรค์ 1
24 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
25 ณรงค์ ชอนตะวัน 1
26 จิตปราณี เกียรติกุล 1
27 อุไรวรรณ ธรรมรัตนพคุณ 1
28 ทรงศักดิ์ คีระสมบูรณ์ 1
29 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
30 ดนัยธร วงศ์ไทย 1
31 ธวัช ชิตตระการ 1
32 นพวรรณ ปัทมสิริวัฒน์ 1
33 วิชัย หโยดม 1
34 พรรณี เหรียญเก่งสุรการ 1
35 พิเนต ศุกรวรรณ 1
36 ประสม สุขสว่าง 1
37 ประจิต จิรัปปภา 1
38 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
39 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
40 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
41 มณฑา เดชกำแหง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2524 4
3 2523 6
4 2522 1
5 2521 5
6 2520 3
7 2519 1
8 2518 2
9 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
ปี พ.ศ. 2524
2 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณแทนทาลัมและนีโอเนียม ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
3 การศึกษาเกี่ยวกับการกำบังรังสีแกมมา
4 การศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
5 ศึกษาการนับรอยนิวตรอนเร็วบนแผ่นฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2523
6 การขจัดกากกัมมันตรังสีชนิดที่เป็นของเหลวซึ่งได้จากการสกัดในทางเคมีของแร่โมนาไซท์ และแร่ยูเรเนียม
7 การตรวจพิสูจน์หลักฐานของสีรถยนต์โดยการวิเคราะห์ด้วยนิวตรอน
8 การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องนับรอยรังสีอัลฟาบนฟิล์ม
9 การศึกษาเบื้องต้นถึงปริมาณของสารหนูและแคดเมียม ในปลาทะเลสามัญบางชนิดในน่านน้ำไทยโดยเทคนิค ของนิวตรอนแอคติเวชัน
10 เครื่องวัดความหนาด้วยรังสีเบต้าสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
11 การศึกษาเบื้องต้นถึงปริมาณของปรอทและซีลีเนียม ในปลาทะเลสามัญบางชนิดในน่านน้ำไทย โดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชั่น
ปี พ.ศ. 2522
12 ศึกษาการสำรวจยูเรเนียมโดยวิธีการแทรค-เอทช์
ปี พ.ศ. 2521
13 ศึกษาการวัดระดับของเหลวในภาชนะปิดโดยนิวเคลียร์เทคนิค
14 ศึกษาการวัดสเปคตรัมของรังสีเบตาด้วยพลาสติค ซินติเลชั่นสเปคโตรมิเตอร์
15 ศึกษาการเรืองรังสีเอกซ์โดยกระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์
16 การศึกษาและออกแบบเครื่องมือตรวจความหนาแน่นของสาร โดยวิธีนิวเคลียร์
17 การศึกษาการสะสมสารกัมมันตรังสีของสัตว์และพืชน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2520
18 การวิเคราะห์โปแตสเซียม ยูเรเนียม และ ธอเรียม โดยแกมมาสเปคโตรมิตรี
19 การศึกษาความเหมาะสมของการอาบรังสี ด้วยต้นกำเนิดนิวตรอนพลูโตเนียม-เบอริลเลียม
20 การศึกษาเทคนิคการนับแบบแกมม่า-แกมม่าโคอินซิเดนซ์
ปี พ.ศ. 2519
21 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเงินในเงินตราโบราณโดยวิธีเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2518
22 การเก็บผนึกกากของแข็งที่มีกัมมันตรังสี
23 การวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยในหินน้ำมัน โดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น
ปี พ.ศ. 2517
24 การวัดโบรมีนในอากาศด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น