ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชญา สิทธิพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4
2 กวีไกร ศรีหิรัญ 3
3 วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์ 2
4 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 2
5 ศิริวรรณ ชละกุล 2
6 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 2
7 กุลธิดา แสงนิล 2
8 อวยชัย วุฒิโฆสิต 2
9 นาวาโท ไตรวัฒน์วิรยศิริ 1
10 ธเนศ ดลภราดร 1
11 กนกวรรณ จีระทรัพย์ 1
12 นลินทิพย์ โกศลานันต์ 1
13 ปรางโชสุก สุพรรณนานา 1
14 อวัย วุฒิโฆสิตอ 1
15 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
16 เมธาวดี เกษมสันต์ 1
17 มัญชุตา กัญชนะ 1
18 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
19 พรพรหม แม้นนนทรัตน์ 1
20 ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ 1
21 เกศศจี ศุภพัฒนวรกุล 1
22 อธิป อุทัยวัฒนานนท์ 1
23 จิตาสา กองแก้ว 1
24 สุวภัทร ศรีกัสสป 1
25 อัญชุลีกร อุดมแก้ว 1
26 ธิติ พละพึง 1
27 ภุมรา ภราดรเสรี 1
28 อัศนีย์ วัฒนศิลป์ 1
29 สายันต์ สังข์สุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 3
8 2547 5
9 2546 4
10 2545 1
11 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการโครงการศูนย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์ชุมชนบึงพระรามเก้าและชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการเปิดเสรีการค้าอาเซียนกับการเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักของสถาปนิกสิงคโปร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
4 แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้หวายเทียมในการออกแบบและก่อสร้าง : อาคารพักตากอากาศหลังเดี่ยวขนาด 30-40 ตารางเมตร
6 การออกแบบดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงแรมเลอบล็อก
7 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายพื้นที่กึ่งสาธารณะของโครงการเอกชน : ย่านธุรกิจศูนย์กลางเมืองกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
8 เกณฑ์การออกแบบ การบริหารและการจัดการดำเนินงานของโรงแรมเชิงนิเวศ
9 เกณฑ์การออกแบบ การบริหารและการจัดการดำเนินงาน ของโรงแรมเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2551
10 การเปรียบเทียบการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2550
11 รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจสถาปัตยกรรมระหว่างบริษัทสถาปนิกสำหรับโครงการออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย
12 การจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการออกแบบ รหัส 2501117
13 วิธีการและเครื่องมือการสื่อสารข้อมูลการตลาดสำหรับสถาปนิกในการออกแบบโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด
ปี พ.ศ. 2547
14 งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีอาคารสูง ประเภทอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการธุรกรรมบริการหรือสำนักงาน
15 แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด ที่มีผลต่อกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกในบริษัทรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษาแบบบ้านชนิดมาตรฐาน
18 แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก : กรณีศึกษา โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปี พ.ศ. 2546
19 กลยุทธ์การตลาดสำหรับสำนักงานสถาปนิก
20 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบขั้นต้นสำหรับอาคารจอดรถยนต์
21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการจัดที่นั่งเพื่อมุมมองที่เหมาะสมในโรงภาพยนตร์
22 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกในงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2545
23 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน
ปี พ.ศ. 2543
24 วิธีการออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหวในสถาปัตยกรรม