ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริวรรต พูลเพิ่ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกต บุญสูงเนิน 10
2 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 8
3 สุธี รัตนภิรมย์ 5
4 กิจจา อุไรรงค์ 5
5 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 5
6 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 5
7 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ 4
8 นรุตม์ ทะนานทอง 4
9 ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ 3
10 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
11 อรวรรณ์ บุตรดี 2
12 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 2
13 ธีระ รักความสุข 2
14 รัชนี อัตถิ 2
15 วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ 2
16 Chaiwut Tangsomchai 1
17 Kriengyot Sajjarengpong 1
18 Manad Khamkon 1
19 Pannigan Chaichanasak 1
20 Apiradee Intarapuk 1
21 Chaiyakorn Thitiyanaporn 1
22 Chuchart Kamollerd 1
23 Kanlaya Chauchan 1
24 นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ 1
25 นายวิเชียร นวสกุลจินดา 1
26 สกุณา พัฒนกุลอนันต์ 1
27 Pariwat Poolperm 1
28 วิทย์ เลิศแสง 1
29 นางสาวสุพาที กิจค้า 1
30 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
31 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
32 นางจุฑาพันธ์ บัวเรือง 1
33 นางสาววาสนา สีสองห้อง 1
34 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ 1
35 นางสาวกุสิสรา สุขีวงศ์ 1
36 Siriporn Peansukmanee 1
37 Uttra Jamikorn 1
38 เจษฎา จิวากานนท์ 1
39 อุตรา จามีกร 1
40 ชูชาติ กมลเลิศ 1
41 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
42 ศิริพร เพียรสุขมณี 1
43 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย 1
44 ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 1
45 กัลยา เจือจันทร์ 1
46 ชัยกร ฐิติญาณพร 1
47 มานัดถุ์ คำกอง 1
48 อภิรดี อินทรพักตร์ 1
49 พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ 1
50 Walasinee Moonarmart 1
51 กนกอร เอื้อเกษมสิน 1
52 วลาสินี มูลอามาตย์ 1
53 Sukolrat Boonyayatra 1
54 Pornchalit Assavacheep 1
55 พรชลิต อัศวชีพ 1
56 Ganokon Urkasemsin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาปฏิชีวนะกลุ่ม Colistin Sulphate จากแหล่งผลิตที่ต่างกัน ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของ Agrabon?ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรที่ได้รับสารพิษจากเชื้อรา
4 ผลของการทดแทนสุกรสาวปริมาณสูงในฟาร์มที่มีการติดเชื้อ porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
5 ผลของการใช้ Nutrofiber ในสุกรแม่เลี้ยงลูก
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร
7 ความชุกของการติดเชื้อ M. hyopneumoniae ตามธรรมชาติในลูกสุกรดูดนม
8 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลและสุกรขุนภายหลังการฉีดเชื้อพิษ
ปี พ.ศ. 2553
9 The Efficasy of Citrex of Powder on Performance of Weaned Piglets Challenged with Escherichia Coli
10 ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินในสุกรอนุบาล
11 ผลของภาวะสมดุลของพลังงานในช่วงหลังผสมต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ปี พ.ศ. 2551
13 การสำรวจโรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนของสุกรในประเทศไทย
14 วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังการฉีดเชื้อพิษทับในสุกรอนุบาล