ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการศึกษาข้อตกลงการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนา
2 ความรู้พื้นฐาน เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพสำหรับองค์กรวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
5 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
6 รวมกฎหมายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2550
8 รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร
9 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย