ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา เฉิดโฉม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 3
10 2544 3
11 2543 1
12 2540 1
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
2 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
3 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษารูปแบบของสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรกรล่วงหน้าที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้
6 การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง กรณีศึกษาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาร่วมกับการปลูกผักและการทำสวนยางพาราในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
10 การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2547
11 การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาร่วมกับการปลูกผักและการทำสวนยางพาราในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2546
12 การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราไทย
13 การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง กรณีศึกษาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
15 ศักยภาพการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของจังหวัดสงขลา
17 การศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่ม และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกกลุ่ม ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
18 การศึกษาความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยภายหลังเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ กรณีศึกษา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
19 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานใน อ.สะเดา จ.สงขลา : กรณีเปรียบเทียบแรงงานยางพารา และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
20 การวิเคราะห์ระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อย : กรณีศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกยางพาราและการปลูกกาแฟ ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
21 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนระบบเปิดและปิดในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2540
23 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราช