ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา จินดาประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปริญญา จินดาประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำเริง รักซ้อน 6
2 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
4 วัชรินทร์ กาสลัก 4
5 สินี ช่วงฉ่ำ 4
6 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 4
7 อาวุธ ยิ้มแต้ 4
8 วินัย ศรีอำพร 4
9 ศุภชัย ปทุมนากุล 4
10 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 4
11 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
12 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 3
13 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 3
14 ดิรก สาระวดี 3
15 สมิตร ส่งพิริยะกิจ 2
16 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
17 ธีรวัฒน์ สินศิริ 2
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 2
19 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
20 ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ 2
21 สุดารัตน์ คำปลิว 2
22 ปิติ อังสุโวทัย 2
23 ดำรงค์ หอมดี 2
24 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
25 ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 2
26 สมโพธิ อยู่ไว 1
27 อนุพันธ์ รุ่งเผ่าพันธุ์ 1
28 ชูชัย สุจิวรกุล 1
29 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
30 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
31 อาภา สธนเสาวภาคย์ 1
32 พัชรพล โพธิ์ศรี 1
33 สาเริง รักซ้อน 1
34 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
35 ทวิช พูลเงิน 1
36 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย และบริษัทเฟร์นิกซ์ เอสดีเอส จำกัด 1
38 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1
39 เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ 1
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
41 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 1
42 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
43 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
44 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 1
45 สุวรรณา ทิพยรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 3
4 2556 6
5 2555 6
6 2554 8
7 2553 13
8 2552 7
9 2551 11
10 2550 4
11 2549 1
12 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้าของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
3 การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม
4 Near-Miss Maternal mortality in on
5 การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2557
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
7 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
8 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2556
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายแสงสุรีย์ พังแดง เป็นคปก.
11 โครงการการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมไดอะตอมไมต์
12 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
13 การศึกษาโครงการและออกแบบนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชีระยะที่ 2
14 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
16 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผู้ที่ได้ทุนคือนายธนากร ภูเงินขำ
17 โครงการการศึกษาแปรรูปขยะสำหรับงานวัสดุก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 การพัฒนา วัสดุผสม ปูนซีเมนต์ และจีโอโพลิเมอร์
19 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่พันรอบด้วยวัสดุเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน III
20 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน III
ปี พ.ศ. 2554
21 วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดผสมเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบใช้ถ่านหินบด
22 การใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์และมอร์ต้าร์ในการเป็นวัสดุซ่อมแซม
23 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน II
24 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง II
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
26 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นายสิทธิ์ชัย หันประทับ เป็นนักศึกษา คปก.
27 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
28 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
29 ความเสถียรเชิงมิติขอคอนกรีตมวลเบา
30 การพัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก ด้วยการเติมเถ้าลอยและยิปซัม
31 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
32 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
33 การพัฒนาวัสดุวัสดุปุยไหมเพื่อใช้ในทางการแพทย์
34 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
36 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 ของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ โดยมร น.ส. กรกนก บุญเสริม เป็นนักศึกษา คปก.ในเรื่อง การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินจากหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์
37 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2
38 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
39 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
40 การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
41 การศึกษาเปรียบเทียบการกัดกร่อนของซัลเฟตและกรดของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานปริมาณมากและมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์เถ้าหนัก
ปี พ.ศ. 2552
42 การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
44 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
45 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
46 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
47 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
48 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2551
49 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา II
50 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
51 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
52 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
53 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
54 ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism, CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง
55 โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
57 การศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน
58 คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน
59 การศึกษาคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าแกลบผสมดินขาวเผาบ่มด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
60 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
61 โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) ในภาค
63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน