ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญา จินดาประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปริญญา จินดาประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 6
2 สำเริง รักซ้อน 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
4 อาวุธ ยิ้มแต้ 4
5 วินัย ศรีอำพร 4
6 สินี ช่วงฉ่ำ 4
7 ศุภชัย ปทุมนากุล 4
8 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 4
9 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 4
10 วัชรินทร์ กาสลัก 4
11 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 3
12 ดิรก สาระวดี 3
13 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
14 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 3
15 ปิติ อังสุโวทัย 2
16 ดำรงค์ หอมดี 2
17 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
18 สุดารัตน์ คำปลิว 2
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 2
20 ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 2
21 ธีรวัฒน์ สินศิริ 2
22 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
23 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
24 ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ 2
25 สมิตร ส่งพิริยะกิจ 2
26 สมโพธิ อยู่ไว 1
27 อนุพันธ์ รุ่งเผ่าพันธุ์ 1
28 ชูชัย สุจิวรกุล 1
29 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
30 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
31 อาภา สธนเสาวภาคย์ 1
32 พัชรพล โพธิ์ศรี 1
33 สาเริง รักซ้อน 1
34 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
35 ทวิช พูลเงิน 1
36 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย และบริษัทเฟร์นิกซ์ เอสดีเอส จำกัด 1
38 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1
39 เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ 1
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
41 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 1
42 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
43 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
44 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 1
45 สุวรรณา ทิพยรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 9
3 2557 3
4 2556 6
5 2555 7
6 2554 8
7 2553 15
8 2552 12
9 2551 12
10 2550 4
11 2549 1
12 2543 1
13 2540 1
14 2532 1
15 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางไฟฟ้าของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
3 การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม
4 Near-Miss Maternal mortality in on
5 การพัฒนาเถ้าแกลบและเถ้าถ่านหินเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในงานคอนกรีตกาลังสูง
6 นวัตกรรมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในคอนกรีตมวลเบาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7 การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8 การพัฒนาเถ้าแกลบและเถ้าถ่านหินเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในงานคอนกรีตกำลังสูง
9 การพัฒนาเถ้าแกลบและเถ้าถ่านหินเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในงานคอนกรีตกำลังสูง
10 การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2557
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
12 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
13 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2556
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
15 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายแสงสุรีย์ พังแดง เป็นคปก.
16 โครงการการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมไดอะตอมไมต์
17 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
18 การศึกษาโครงการและออกแบบนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชีระยะที่ 2
19 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
21 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผู้ที่ได้ทุนคือนายธนากร ภูเงินขำ
22 โครงการการศึกษาแปรรูปขยะสำหรับงานวัสดุก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 การพัฒนา วัสดุผสม ปูนซีเมนต์ และจีโอโพลิเมอร์
24 พฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่พันรอบด้วยวัสดุเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน III
25 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน III
26 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2554
27 วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดผสมเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบใช้ถ่านหินบด
28 การใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์และมอร์ต้าร์ในการเป็นวัสดุซ่อมแซม
29 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน II
30 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง II
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
32 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นายสิทธิ์ชัย หันประทับ เป็นนักศึกษา คปก.
33 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
34 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
35 ความเสถียรเชิงมิติขอคอนกรีตมวลเบา
36 การพัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก ด้วยการเติมเถ้าลอยและยิปซัม
37 การสังเคราะห์วัสดุซีเมนต์และสารปอซโซลาน
38 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ซีเมนต์และคอมโพสิตเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
39 การพัฒนาวัสดุวัสดุปุยไหมเพื่อใช้ในทางการแพทย์
40 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
41 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
42 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
44 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 ของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ โดยมร น.ส. กรกนก บุญเสริม เป็นนักศึกษา คปก.ในเรื่อง การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินจากหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์
45 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2
46 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
47 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
48 การศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามวลเบาระบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
49 การศึกษาเปรียบเทียบการกัดกร่อนของซัลเฟตและกรดของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานปริมาณมากและมอร์ต้าร์จีโอโพลิเมอร์เถ้าหนัก
ปี พ.ศ. 2552
50 พัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
51 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
52 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
53 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
54 การศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน
55 การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตโครงสร้างมวลเบาที่ใช้ไดอะตอมไมท์และเพอร์ไลท์เป็นวัสดุปอซโซลานและมวลรวมละเอียด
56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
57 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
58 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
59 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
60 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
61 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2551
62 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา II
63 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
64 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
65 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
66 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
67 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
68 ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism, CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง
69 โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
71 การศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน
72 คาร์บอเนชันและการแทรกซึมคลอไรด์ ของมอร์ต้าร์ผสมวัสดุปอซโซลาน
73 การศึกษาคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าแกลบผสมดินขาวเผาบ่มด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
74 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
75 โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) ในภาค
77 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
78 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
79 การจำแนกเถ้าลอยลิกไนต์ที่เหมาะสมจากแม่เมาะมาใช้ในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2540
80 การจำแนกเถ้าลอยลิกไนต์ที่เหมาะสมจากแม่เมาะมาใช้ในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2532
81 กลสมบัติของมวลรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
82 การศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน
83 กลสมบัติของมวลรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84 ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
85 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี