ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญาเอก
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ประกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมป่าบุ่งป่าทามลุ่มน้ำชีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2 สุขภาพพระสงฆ์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคกลางตอนบน
3 อาหารลาวแง้ว : การศึกษาภูมิปัญญา และการพัฒนาคุณภาพอาหารต่อเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 โรงเรียนอนุบาลเอกชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานด้านการดูแลพัฒนาเด็ก
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
6 เครื่องประดับเงินเอกลักษณ์ล้านนา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
7 ยุทธศาสตร์การสร้างภาพยนตร์เชิงวัฒนธรรมจากมุมมองกรณีวิพากษ์
8 การศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
9 วรรณกรรมสุนทรภู่ : การสังเคราะห์คติธรรมคำสอนสำหรับสร้างคุณธรรมต่อบุคคลในสังคม
10 ฝ้าย : ศึกษาการอนุรักษ์ การพัฒนาการผลิต และการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในภาคอีสาน
11 วัดอรุณราชวราราม : บทบาทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของวัดที่ส่งผลต่อศรัทธาของประชาชน
12 องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
13 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
14 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเว็บ เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติและการทำงานแบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
15 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร
16 การศึกษาและการพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของเยาวชนในชุมชนบ้านเขาพระ จังหวัดนครนายก
17 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
18 คนกูยกับความเป็นขอทาน
19 พหุลักษณ์วิถีของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
20 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการระดมทุนเพื่อการศึกษาของสถาศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ
21 กระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหวัดกาสินธุ์
22 การพัฒนาตัวแบบแก้ไขปัญหาการละเมิดกฏหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
23 ผลการสอนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ ที่มีผลต่อการเรียนรู้บางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24 การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR
25 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ด Phellinus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ