ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ แพงคำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 14
2 ศิวพร แพงคำ 7
3 สมนึก สอนนอก 3
4 ธนรรษมลวรรณ พลมั่น 2
5 รุ่งนภา ญาณี 2
6 โอภาส พิมพา 2
7 เฉลิมพล เยื้องกลาง 2
8 สมนึก, สอนนอก 1
9 Paengkoum, Siwaporn 1
10 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส. 1
11 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1
12 พงษ์ชาญ ณ ลำปาง 1
13 ทุนจากJapan International research Center for Agricultural Science (JIRCAS) 1
14 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
15 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) 1
16 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
17 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
18 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
19 - 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 14
5 2552 9
6 2551 1
7 2550 14
8 2549 4
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 1
12 2541 1
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รายงานการวิจัยการเสริม Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารปลาต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
2 การเสริม Conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหารปลา ต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
3 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมนความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของชนิดพืชอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ Butyrivibrio fibrisolvens ในกระเพาะรูเมน และปริมาณ conjugated linoleic acid (CLA) ในน้ำนมแพะ
5 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมน ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการ ให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ
6 การวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ “พันธุ์โคราช” ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2554
7 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
8 การใช้แก่นตะวันในอาหารแกะต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
10 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ด และกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในรูเมน และระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอน และในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2553
11 การปรับปรุงการให้ผลผลิตและศักยภาพในการเพิ่มกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในเนื้อสัตว์
12 " การศึกษาความต้องการโปรตีนในกระบือปลักไทยที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ "
13 ผลของสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6:n-3)ในอาหารต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของไขมันในเนื้อแพะ
14 ผลของการตอนและการเสริมฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพ และลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดา เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
16 รายงานการวิจัยการศึกษาผลของโปรตีนและโปรตีนไหลผ่านในอาหารและแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
17 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
18 รายงานการวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน "คาซาเรีย" ในอาหารโคเนื้อและโคนม
19 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของเนื้อแพะ
20 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อ และการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
21 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อ และการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
23 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหาร ร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
24 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
ปี พ.ศ. 2552
25 การใช้โปรไบโอติคกลุ่มแซคคาโรไมซีส (Saccharomyces cerevisiae) และ น้ำหมักแบคทีเรียแลคติคร่วมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
26 ผลของการตอนและการเสริมฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพ และลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ
27 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบ
28 การใช้โปรไบโอติคกลุ่มแซคคาโรไมซีส (Saccharomyces cerevisiae)และน้ำหมักแบคทีเรียแลคติคร่วมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
29 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อ และการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
30 รายงานการวิจัยระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้องปฏิบัติการ
31 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวัน ที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid [CLA] ในรูเมน และระดับโปรตีนไหลผ่าน โดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอน และในห้องปฏิบัติการ
32 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
33 ผลของการตอนและการเสริมฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมน ต่อการปรับปรุงคุณภาพและลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ /
ปี พ.ศ. 2551
34 การปรับปรุงลักษณะซากของสุกรพันธุ์ไทยโดยการผสมข้ามกับสุกรป่า
ปี พ.ศ. 2550
35 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันในการเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ในรูเมน
36 ผลของการตอนและการใช้ฮอร์โมนและ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพซากและการลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ
37 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
38 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
39 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะ เนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
40 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
41 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
42 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน
43 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
44 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
45 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนมต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
46 กลยุทธ์ในการจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องและเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
47 ความสำคัญของสารแทนนินในพืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นต่อการเลี้ยงแพะ
48 Effects of Cassava Chips used as Non-stuctural Carbohydrate Source for Lactating Dairy Cows Fed Urea-treated Rice Straw
ปี พ.ศ. 2549
49 เนื้อวัว
50 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน
51 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมัน ในการเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่านและกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรูเมน
52 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดธัญพืชน้ำมัน ในการเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีน และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรูเมน
ปี พ.ศ. 2548
53 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารแพะเนื้อ
54 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เมล็ดและกากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมัน ในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2547
55 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันใน การเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรู เมน
56 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ด และกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในรูเมน และระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอน และในห้องปฏิบัติการ
57 เอกสารประกอบการสอน วิชา 303436 การผลิตแพะ-แกะ
58 เอกสารประกอบการสอนวิชา 303436 การผลิตแพะ-แกะ
ปี พ.ศ. 2546
59 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวัน ที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้อง ปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2541
60 ผลของอาหารคาร์โบไฮเดรต และ/หรือโปรตีนไหลผ่าน ต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระ, ความสามารถในการย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคนมที่ได้รับฟางข้าวและฟางหมักยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดา เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
62 ผลของการตอนและการใช้ฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมน ต่อการปรับปรุงคุณภาพและการลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ