ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ แพงคำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 14
2 ศิวพร แพงคำ 7
3 สมนึก สอนนอก 3
4 ธนรรษมลวรรณ พลมั่น 2
5 รุ่งนภา ญาณี 2
6 โอภาส พิมพา 2
7 เฉลิมพล เยื้องกลาง 2
8 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
9 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
10 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
11 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
12 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) 1
13 - 1
14 สมนึก, สอนนอก 1
15 พงษ์ชาญ ณ ลำปาง 1
16 Paengkoum, Siwaporn 1
17 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส. 1
18 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1
19 ทุนจากJapan International research Center for Agricultural Science (JIRCAS) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 12
5 2552 5
6 2550 10
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 1
11 2541 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รายงานการวิจัยการเสริม Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารปลาต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
2 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมนความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของชนิดพืชอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ Butyrivibrio fibrisolvens ในกระเพาะรูเมน และปริมาณ conjugated linoleic acid (CLA) ในน้ำนมแพะ
4 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมน ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการ ให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ
5 การวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ “พันธุ์โคราช” ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2554
6 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
7 การใช้แก่นตะวันในอาหารแกะต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
ปี พ.ศ. 2553
9 การปรับปรุงการให้ผลผลิตและศักยภาพในการเพิ่มกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในเนื้อสัตว์
10 " การศึกษาความต้องการโปรตีนในกระบือปลักไทยที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ "
11 ผลของสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6:n-3)ในอาหารต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของไขมันในเนื้อแพะ
12 รายงานการวิจัยการศึกษาผลของโปรตีนและโปรตีนไหลผ่านในอาหารและแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
13 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
14 รายงานการวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน "คาซาเรีย" ในอาหารโคเนื้อและโคนม
15 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของเนื้อแพะ
16 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อ และการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
17 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะเนื้อ และการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหาร ร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
20 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
ปี พ.ศ. 2552
21 การใช้โปรไบโอติคกลุ่มแซคคาโรไมซีส (Saccharomyces cerevisiae) และ น้ำหมักแบคทีเรียแลคติคร่วมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
22 รายงานการวิจัยระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้องปฏิบัติการ
23 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวัน ที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid [CLA] ในรูเมน และระดับโปรตีนไหลผ่าน โดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอน และในห้องปฏิบัติการ
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
25 ผลของการตอนและการเสริมฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมน ต่อการปรับปรุงคุณภาพและลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ /
ปี พ.ศ. 2550
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันในการเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ในรูเมน
27 ผลของการตอนและการใช้ฮอร์โมนและ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพซากและการลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ
28 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ
30 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะ เนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
31 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
32 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
33 กลยุทธ์ในการจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องและเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
34 ความสำคัญของสารแทนนินในพืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นต่อการเลี้ยงแพะ
35 Effects of Cassava Chips used as Non-stuctural Carbohydrate Source for Lactating Dairy Cows Fed Urea-treated Rice Straw
ปี พ.ศ. 2549
36 เนื้อวัว
37 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน
38 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดธัญพืชน้ำมัน ในการเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีน และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรูเมน
ปี พ.ศ. 2548
39 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารแพะเนื้อ
40 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เมล็ดและกากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมัน ในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2547
41 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันใน การเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรู เมน
42 เอกสารประกอบการสอน วิชา 303436 การผลิตแพะ-แกะ
43 เอกสารประกอบการสอนวิชา 303436 การผลิตแพะ-แกะ
ปี พ.ศ. 2546
44 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวัน ที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้อง ปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2541
45 ผลของอาหารคาร์โบไฮเดรต และ/หรือโปรตีนไหลผ่าน ต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระ, ความสามารถในการย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคนมที่ได้รับฟางข้าวและฟางหมักยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบ